Yrkesetiske retningslinjer

Retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet er å bevisstgjøre manuellterapeuter om ansvar og riktige handlinger.

Yrkesetiske retningslinjer

(jf par 8 i Norsk Manuellterapeutforenings vedtekter. Vedtatt på NMFs landsmøte 26. mars 2012)


1. Generelt

Manuellterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier. Dette omfatter prinsippene om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet.

Manuellterapeuten plikter å være kjent med og overholde lover, forskrifter, avtaler og vedtak som regulerer manuellterapeutens yrkesutøvelse.

 

2. Faglig forsvarlighet
2.1 Manuellterapeuten skal være oppdatert innen sitt fagområde.

2.2 Manuellterapeuten skal holde en høy kvalitet i yrkesutøvelsen. Høy kvalitet kan defineres ved:

  • Allment aksepterte faglige normer på bakgrunn av vitenskap og velprøvd erfaring.
  • Pasienters eller samarbeidspartneres opplevelse av kvalitet.
  • Retningslinjer for manuellterapeutisk fagutøvelse.
  • De normer for kvalitet i helsetjenesten som myndighetene anbefaler.
  • Arbeidslokaler hvor pasientens integritet ivaretas på en forsvarlig måte.

 

2.3 Manuellterapeuten er ansvarlig for at kommunikasjonen mellom pasient og manuellterapeut skjer på en forsvarlig måte.

2.4 Ved bruk av medhjelper er manuellterapeuten ansvarlig for arbeidet vedkommende utfører. Manuellterapeuten må ikke delegere oppgaver som går ut over medhjelperens kompetanse.

2.5 Manuellterapeuten skal dokumentere sin virksomhet ved hjelp av journaler, epikriser, rapporter o.a. Disse skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.

 

3 Forholdet til pasienten
3.1 Manuellterapeuten plikter å sette seg inn i og overholde taushetsplikten etter gjeldende lover og yrkesetiske retningslinjer. Opplysninger manuellterapeuten mottar i sin virksomhet skal behandles med diskresjon, også når de ikke omfattes av rettslig taushetsplikt. Manuellterapeuten skal innskjerpe taushetsplikten overfor sine medarbeidere og ansatte.

3.2 Manuellterapeuten har faglig og personlig ansvar for egne handlinger og vurderinger i yrkesutøvelsen.

3.3 Manuellterapeuten skal respektere pasientens egenverd, kultur, livssyn og seksuelle legning.

3.4 Manuellterapeuten skal være varsom med råd og stillingtaken i pasientens eventuelle konflikter.

3.5 Manuellterapeuten må ikke innlede et seksuelt forhold eller gjøre seksuelle tilnærmelser til pasienten. En pasients samtykke fritar ikke manuellterapeuten for ansvar.

3.6 Hensynet til den enkelte pasient er overordnet hensynet til kolleger og andre samarbeidspartnere.

3.7 Behandlingen skal bygge på informert samtykke og pasientens rett til medbestemmelse og evalueres sammen med pasienten. Behandlingen skal avsluttes hvis den ikke har positiv effekt.

 

4. Forholdet til kolleger og samarbeidspartnere
4.1 Manuellterapeuten skal fremme godt samarbeid med kolleger og andre samarbeidspartnere.

4.2 Når kollegers eller andre samarbeidspartneres arbeider benyttes skriftlig eller i offentlig sammenheng, skal det henvises til vedkommende ved navn.

4.3 Manuellterapeuten skal vise økonomisk ansvar når behandling og tiltak belaster folketrygden og andre som dekker helseutgifter.

4.4 Henvisning av pasienter mellom kolleger og samarbeidsparter må bygge på faglige kriterier og pasientens behov.

4.5 Henvisningspraksis må ikke styres av personlig økonomiske interesser.

4.6 Offentlig og annen debatt mellom kolleger i manuellterapeutiske og helsepolitiske spørsmål skal holdes på et saklig plan.

 

5. Fagutvikling og forskning
5.1 Manuellterapeuten skal i forbindelse med fagutvikling og forskning følge de regler og anerkjente prinsipper som gjelder for slik virksomhet.

5.2 Manuellterapeuten skal se til at pasienter som involveres i fagutvikling og forskning ivaretas på en forsvarlig måte i tråd med lover, regler og retningslinjer.

5.3 Fagutvikling basert på praksiserfaring stiller særlige krav til faglig åpenhet og dialog slik at den faglige kvaliteten sikres og videreutvikles.

5.4 Faglige debatter skal preges av åpenhet og saklighet.

 

6. Informasjon
6.1 Ved offentlig opptreden skal manuellterapeuten gjøre det klart om han/hun opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller annen virksomhet.

6.2 Retningslinjer for fagutøvelse som er relevante i manuellterapeutens virksomhet, skal være tilgjengelige på arbeidsstedet.

6.3 Manuellterapeuten skal informere pasienten om prisen på tjenesten før behandlingen begynner.

 

7. Manuellterapeutens forhold til markedsføring
Manuellterapeuten kan markedsføre sin virksomhet gjennom annonser og skilting. Markedsføring må være korrekt, saklig, informativ og ha en nøktern form.

En manuellterapeuts reklame må ikke inneholde noe som er ulovlig, villedende eller illojalt overfor kolleger. Den må ikke inneholde noe som kan gi pasienter den oppfatning at vedkommende manuellterapeut utfører sin virksomhet bedre enn andre manuellterapeuter.

Manuellterapiinstitutter/manuellterapeut må i sin annonsering skille mellom manuellterapitilbud og andre tilbud. Anonym annonsering må ikke forekomme.

Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l. uten vinningsøyemed er ikke å betrakte som reklame.

Ved opprettelse av ny manuellterapiklinikk må man ikke ta i bruk misvisende navn.

 

Merknad:
Begrepet «pasient» brukes gjennomgående i retningslinjene. «Pasient» dekker også begrepene klient, bruker og kunde, som alle er aktuelle for å benevne personer som er mottakere av manuellterapitjenester.