Vedtekter

Vedtatt på NMFs landsmøte.

Vedtatt på konstituerende møte 10. mars 2006. Senere endret på ordinært landsmøte 24. mars 2012, og 14. mars 2015.

§ 1. Foreningen og dens formål 
Norsk Manuellterapeutforening, NMF, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon for manuellterapeuter i Norge. Foreningen er partipolitisk uavhengig. NMF skal:

• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår 
• verne om manuellterapeutenes autonomi 
• utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskapelig dokumentasjon 
• arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget
• arbeide for videreutdanning av manuellterapeuter 
• ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard 
• arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt
• arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi
• arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet

§ 2. Medlemskap 
Som medlemmer med stemmerett kan opptas alle manuellterapeuter og fysioterapeuter med takst A8 kompetanse og manuellterapistudenter.

Personer med relevant helsefaglig bakgrunn og som ikke er manuellterapeuter, kan bli interessemedlemmer av Norsk Manuellterapeutforening.

§ 3. Foreningens organer 
Foreningens organer er: 
1. Landsmøtet 
2. Styret
3. Regionsavdelinger

§ 4. Kontingent 
Medlemmene plikter å betale den kontingent som fastsettes av landsmøtet.

§ 5. Landsmøtet 
Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede mål og prinsipper. Alle med gyldig medlemskap og som er à jour med kontingentinnbetalingene, har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet. 
Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall med mindre vedtektene ikke krever 2/3 flertall. Interessemedlemmer har ikke forslag-, tale- og stemmerett på landsmøtet.

Referenten fører særskilt protokoll fra landsmøtet. Protokoll undertegnes av to medlemmer valgt av landsmøtet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år etter innkalling fra styret med et varsel på 3 uker. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være styret i hende senest innen 4 uker før landsmøtet.

Ekstraordinært landsmøte innkalles dersom styret eller minst 50 prosent av medlemmene krever det. Ekstraordinært landsmøte avholdes senest 8 uker etter at styret har mottatt slikt krav og med minst 3 ukers varsel. Det ekstraordinære landsmøtet kan bare behandle og avgjøre de saker som særskilt er nevnt i innkallingen. 
Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg på ordstyrer og referenter. 
2. Beretning. 
3. Foreningens reviderte regnskap. 
4. Vedtektsendringer.
5. Prinsipprogram, samt mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden. 
6. Kontingentsatsen 
7. Budsjett.
8. Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet. 
9. Valg til følgende tillitsverv og funksjoner:
    a) styreleder. 
    b) 5 til 7 styremedlemmer.
    c) 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite (etter forslag fra styret).
    d) Revisor

10. Resolusjoner.

Valg skjer for 2 år om gangen. Leder velges særskilt. Alle kandidater skal på forhånd være spurt om de mottar valg. 

Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret. 
I tilslutning til landsmøtet arrangeres det et faglig seminar.

§ 6. Styret 

1. Styret er foreningens øverste organ mellom hvert Landsmøte. 
2. Styret plikter å følge opp mål- og handlingsprogrammet vedtatt av Landsmøtet. 
3. Styret har følgende sammensetning: 
    - Leder 
    - 5 til 7 styremedlemmer 

4. Styret fastsetter godtgjørelse til leder. 
5. Styret trer sammen etter innkalling. Før hvert landsmøte avholdes styremøte, hvor styret vedtar saksliste for Landsmøtet. 
6. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, deriblant leder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret fører protokoll over sine forhandlinger. 
7. Ved eventuelle frafall i foreningens tillitsverv i en styreperiode, kan styret foreta nyoppnevnelse som er gjeldende til neste landsmøte. 
8. Styret skal vurdere foreningens økonomiske disposisjoner og føre kontroll med regnskap og budsjett mellom landsmøtene. 
9. Styret kan vedta å sende ut viktige saker til uravstemning. Uravstemning kan avgjøres ved alminnelig flertall, og er bindende med mindre styret før avstemning har gjort vedtak om at den skal være veiledende. 
10. Styret ansetter evt. generalsekretær. Generalsekretær møter med tale- og forslagsrett i styret. 
11. Styret gis anledning til å opprette rådgivende utvalg. Disse utvalgene arbeider etter mandat vedtatt i styret. 
12. Styrets leder alene eller tre styremedlemmer i fellesskap tegner foreningen.

§ 7 Fellesbestemmelser for regionsavdelinger
1. Regionsavdelingene består av medlemmer som er frivillig tilmeldt, herunder medlemmer som er gått av med alders- eller uførepensjon samt interessemedlemmer. NMF fører medlemsregister for regionsavdelingene.
2. Regionsavdelingene er organisasjonsmessig underordnet Landsmøtet og styret. 
3. Styret godkjenner vedtekter og vedtektsendringer.

§ 8 . Opphør av medlemskap. Eksklusjon
1. Utmelding av foreningen må skje skriftlig.
Skylder et medlem kontingent for ett år, regnes medlemskapet for opphørt, men betalingsansvaret bortfaller ikke. 
2. Styret kan treffe vedtak om å ekskludere et medlem av foreningen, dersom medlemmet har satt seg utover foreningens vedtekter, melder seg inn i en konkurrerende forening, eller på annen måte anses å ha handlet til alvorlig skade for sitt yrke eller foreningen. 
Før styret treffer vedtak, skal medlemmet varsles skriftlig, ha rett til gjøre seg kjent med alle opplysninger i saken og å uttale seg. Melding om eksklusjonssak, sakens papirer og vedtak om eksklusjon skal sendes medlemmet som rekommandert post. Melding om eksklusjonsvedtak skal inneholde opplysninger om avstemningsresultat, rett til innsyn i saksdokumentene og ankemulighet. 
3. Styrets vedtak i eksklusjonssaker kan ankes til Landsmøtet. Styremedlemmer har ikke stemmerett på landsmøtet i ankesaker. 
4.  Et ekskludert medlem kan senere etter søknad bli opptatt som medlem. Søknaden behandles av styret og vedtak fattes med simpelt flertall.

§ 9. Yrkesetiske retningslinjer 
Landsmøtet kan vedta yrkesetiske retningslinjer for foreningens medlemmer. 

§ 10. Medlemmenes plikter 
1. Medlemmene skal rette seg etter foreningens vedtekter, regulativer eller andre bestemmelser som er gyldig vedtatt av foreningens organer i henhold til disse vedtekter.

§ 11. Vedtektsendringer 
Vedtektsendringer vedtas av landsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 12. Foreningens oppløsning 
Foreningen kan oppløses når 2/3 av den samlede medlemsmasse stemmer for det.

Dersom oppløsningen er besluttet ved uravstemning, innkalles raskt til ekstraordinært landsmøte som treffer bestemmelser også hvordan det skal forholdes med foreningens midler, samt midler tilhørende foreningens eventuelle fonds.

 

Normalvedtekter for regionsavdelinger

§ 1 Inndeling i regionsavdelinger – medlemskap
Regionsavdelingens område og navn skal være godkjent av NMFs styre. 

§ 2 Organer i regionsavdelingene
1.Regionsavdelingen kan opprette et styre. 
2.Regionsavdelingen oppnevner en tillitsvalg som er NMF-styrets kontaktperson

§ 3 Regionavdelingens formål og oppgaver
1.Regionsavdelingen plikter å innrette seg etter vedtak fattet av landsmøtet og av det landsmøtevalgte styret. Regionsavdelingen skal fremme NMFs formål i regionen ved å ivareta fellesskapet blant manuellterapeutene og virke for deres felles interesser ved blant annet: 

  • å engasjere seg i lokal helsepolitikk i regionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste. 
  • å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med andre ledd i foreningen.
  • å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer.
  • å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
  • å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.

2. Regionsavdelingens budsjett og regnskap skal godkjennes av NMFs styre. Særskilt regional kontingent kan ikke innføres uten forutgående godkjennelse av NMFs styre.

3. NMFs styre kan fastsette utfyllende bestemmelser om regionavdelingenes formål, ansvar og oppgaver