For kursarrangører

Retningslinjer for forhåndsgodkjenning av kurs i relasjon til spesialistutdanning i manuellterapi

For å kunne godkjenne et kurs som ledd i manuellterapeuters spesialistutdanning, og for å få slike kurs tellende som ledd i spesialistutdanning, må følgende krav innfris:

1. Generelt

Formålet med kurset må relevant for manuellterapeuters videreutdanning, jf. «Spesialist i manuellterapi», juni 2015.

2. Krav til søknad

Ved søknad om godkjenning av kurs må det foreligge detaljert program. Det må fremgå hvem som er arrangør, kursleder og kurskomité. Læringsmål og målgruppe skal være definert.

3. Hvem godkjenner kurs?

Kurs vurderes av spesialistutvalget, som avgjør om kurset kan godkjennes, og for hvor mange timer. Kurs som ikke er klart helsefaglig, men som er av mer generell karakter, samfunnsorienterte kurs, kurs i ledelse, administrasjon, jus, etikk m.v., kan også vurderes. Kurs i alternative behandlingsformer godkjennes ikke.

4. Krav til kursdokumentasjon

For at manuellterapeuter skal få kurs tellende i sin spesialistutdanning, må det foreligge kursbevis utstedt av arrangør, undertegnet av kursleder med angivelse av innhold i kurset, og hvor det fremgår hvilken forhåndsgodkjenning kurset er gitt. Det aksepteres ikke fravær ved deltakelse i kurs.

Kursbevis skal være utstedt på grunnlag av førte presenslister eller annen tilsvarende dokumentasjon. Hvis det har vært gjennomført kursprøve, skal kursbevis bare utstedes til dem som har bestått kursprøven.

Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til spesialistutvalg@manuell.no