Landsmøte

Landsmøtet er foreningens høyeste organ.

Landsmøtet behandler ifølge vedtektene følgende saker:
 1. Valg på ordstyrer og referenter.
 2. Beretning.
 3. Foreningens reviderte regnskap.
 4. Vedtektsendringer.
 5. Prinsipprogram, samt mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden.
 6. Kontingentsatsen.
 7. Budsjett.
 8. Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet.
 9.  Valg til følgende tillitsverv og funksjoner:
   a. styreleder.
   b. 5 til 7 styremedlemmer.
   c. medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite (etter forslag fra styret).
   d. revisor.
 10.  Resolusjoner.

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede mål og prinsipper. Alle med gyldig medlemskap og som er à jour med kontingentinnbetalingene, har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

Alle avgjørelser skjer med alminnelig stemmeflertall med mindre vedtektene ikke krever 2/3 flertall. Interessemedlemmer har ikke forslag-, tale- og stemmerett på landsmøtet.

Saker som skal fremmes for landsmøtet må være styret i hende senest innen 4 uker før landsmøtet.