Høringsuttalelser

Høringsuttalelser mv. fra NMF

2021

21.12.2021 Høringssvar til Høring av forslag til endringer i kjernejournalforskriften

16.08.2021 Høringssvar til Høring: (Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger) Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger

4.6.2021 Høringssvar til Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere

3.5.2021 Høringssvar til Høring: Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd

2020

04.12.2020 Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

03.08.2020 Høringsnotat – Forslag om merverdiavgiftsplikt ved omsetning og formidling av alternativ behandling, kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling

01.07.2020 Høring – Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

03.02.2020 Høring - Forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag om forskrift om direkte oppgjør m.m.


2019
11.10.2019 Statsbudsjettet 2020 Helse- og omsorgskomiteens område

11.10.2019 Statsbudsjettet 2020 Utdannings- og forskningskomiteens område 

09.09.2019 Høring – Rehabilitering i Nord-Norge – et samhandlingsprosjekt mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, 2018-2023

06.09.2019 Revidert rundskriv til folketrygdlovens § 5-8

29.04.2019 Høringsuttalelse - Høring - forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

2018 
25.10.2018 Høringsuttalelse - Statsbudsjett 2019

28.09.2018 Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

25.07.2018 Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (kopi av Questback skjema til Kunnskapsdepartementet)

04.07.2018 Høringsuttalelse - Forslag til ny pasientjournalforskrift

01.02.2018 Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam


2017
16.05.2017 Høringsuttalelse - HIS 1153-3 Høringsutkast 2017 Tjenestebasert adressering Del 3: Tjenestetyper

03.07.2017 Høringsuttalelse - Forskrift om funksjon og kvalitet i kommunale fysioterapitjenester

03.02.2017 Høring – Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8.


2015
20.11.2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova 

14.10.2015 Høring – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester

29.09.2015 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, forskrift som regulerer avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav

25.09.2015 Høring - Fritt rehabiliteringsvalg

02.02.2015 Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

15.01.2015 Høring – Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten


2014
24.11.2014 Høring —forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter

12.11.2014 Høring – forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

16.09.2014 Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75-80 år

16.09.2014 Høring - Fritt behandlingsvalg

27.08.2014 NMFs innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten

13.01.2014 Høring - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter


2013
25.09.2013 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

12.09.2013 Høring - Ny pasientjournallov og helseregisterlov

12.09.2013 Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

10.09.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. Oppnevning av kontaktperson

12.06.2013 Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser – anbefalinger for primærhelsetjenesten

09.04.2013 Høring om forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)

11.01.2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

11.01.2013 Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed


2012
08.11.2012 Vedrørende forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§15 og 23

08.03.2012 Høringsnotat – Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap

08.03.2012 Høring om endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

07.03.2012 Høring - revidert fastlegeforskrift

07.02.2012 Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter


2011
12.12.2011 Høringsnotat – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

03.10.2011 Høring – etablering av nasjonal kjernejournal

20.09.2011 Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

15.06.2011 Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

04.04.2011 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedr. gjennomgang av takstsystemet  - rapport fra arbeidsgruppe 

18.01.2011 Høring om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

2010
25.08.2010 Høring om forskrift informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

12.08.2010 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom

11.08.2010 Høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

10.08.2010 Høyringsnotat om forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald mm

19.03.2010 Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre


2009
18.06.2009 Endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre mv

06.05.2009 Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

25.02.2009 Endring av helsepersonellovens spesialistgodkjenningsordning

12.01.2009 Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser. Etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre


2008
05.09.2008 Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

05.09.2008 Forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land

30.06.2008 Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.

11.06.2008 Høring om optikers henvisningsadgang til øyelege

27.05.2008 Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet


2007
18.12.2007 Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter

28.10.2007 Tiltak mot trygdemisbruk

19.10.2007 Uttalelse Helse- og omsorgskomiteen vedr. statsbudsjett 2008

25.10.2007 Krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger av NAV

14.09.2007 Helsepersonellovens autorisasjonsordning

22.05.2007 Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett


2006
19.10.2006 Åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen, budsjett 2007

18.08.2006 Nasjonal Helseplan 2007-2010