Plikt til å yte helsehjelp overfor pasienter bosatt i andre kommuner

Avtaleterapeuter kan ikke på generelt grunnlag pålegges å avvise pasienter som bor eller arbeider i andre kommuner.

Avtaleterapi

En del kommuner har bedt sine avtaleterapeuter nedprioritere/avvise pasienter som ikke er hjemmehørende i kommunen. Foreningen har derfor henvendt seg til Helsedirektoratet for å få avklart om det er rettslig grunnlag for slik praksis.  

NMF tok senest saken opp i et nylig avholdt samhandlingsmøte med Helsedirektoratet. I kjølvannet av dette møtet har vi fått oversendt en tidligere uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet, der det fremgår at:  

  • Man ikke på generelt grunnlag kan konkludere med at personer hjemmehørende i kommune A ikke har krav på tjenester i kommune B.
  • Den klare hovedregelen i loven er at kommunen skal sørge for at personer «som oppholder seg i kommunen» skal tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.
  • Bevisbyrden for at en person er i en kommune kun for å motta helsetjenester påhviler kommunen.

Når bevisbyrden for at personen kun er i kommunen for å motta helsetjenester må det være opp til kommunen å gjøre vurderinger hvert enkelt tilfelle.