Innlevering av pasientjournaler ved opphør av virksomhet

Når en klinikk overdras eller legges ned, skal pasientjournalene sendes til Norsk helsearkiv.

Avvikling av virksomhet

En virksomhet som overdras eller legges ned, og det ikke er aktuelt å overføre pasientjournalene til annet bestemt helsepersonell eller annen bestemt virksomhet, er fra 1. oktober 2021 pålagt en plikt til å avlevere pasientjournalene til den nasjonale ordningen, jf forskrift om pasientjournal § 17.

Ved tap av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning kan Statens helsetilsyn pålegge innlevering av journalmaterialet, jf. helsepersonelloven § 62a.

I begge tilfeller skal virksomhet ta kontakt med Norsk helsearkiv for avtale om innlevering av aktuelt materiale og få føringer for hvilke krav som stilles i forbindelse med overføringen. Før 1. oktober 2021 var det mulig å levere digitale og papirbaserte pasientjournaler til statsforvalteren. Denne ordningen er nå avviklet og alle pasientjournaler hos statsforvalterne vil i løpet av noen år bli overført til Norsk helsearkiv.

Etablering av ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved opphør av virksomhet har hatt følgende mål:
• Pasienter og andre som har rett til innsyn eller å korrigere pasientjournaler, skal møte lett tilgjengelig informasjon om ordningen
• Pasienter og andre som har rett til innsyn eller behov for å korrigere pasientjournaler, skal møte en brukervennlig saksgang
• Alle pasientjournaler skal være sporbare
• Databehandlerprosessen er digitalisert

Se brev fra Helsedirektoratet med mer informasjon....