Dette trenger du å vite om pensjon

Les om hvordan pensjonssystemet er skrudd sammen og hva du må gjøre for å få en pensjon å leve av når du blir pensjonist.

Pensjon

Pensjon er pengene en skal leve av etter avsluttet yrkesliv. For lønnsmottakere er pensjonen tredelt: Aldersperson fra folketrygden, obligatorisk tjenestepensjon fra arbeidsgiver (OTP) og til sist det en måtte ha ordnet selv i form av egen pensjonssparing.

Dersom en ønsker å sikre en god kjøpekraft som pensjonist er det derfor viktig å spare til pensjon på egen hånd i tillegg. Egen pensjonssparing blir videre spesielt viktig for selvstendig næringsdrivende, som i utgangspunktet kun har rett på alderspensjon fra folketrygden, siden disse ikke nyter godt av den obligatoriske tjenestepensjonen fra arbeidsgiver. Hvor mye en skal sette av til egen pensjonssparing varierer med blant med annet hvor mange år en har igjen i arbeid, og hvilket økonomisk handlingsrom en måtte ønske å ha som pensjonist.

Det er nyttig å ha et bevisst forhold til pensjon fra tidlig i yrkesaktiv alder, siden summen av alderspensjon og tjenestepensjon utbetalt vil være vesentlig lavere enn tidligere utbetalt lønn. Den enkelte kan selv se hvor mye en ligger an til å få i pensjon, pensjonsavtaler, aktiv og tidligere opptjening mv. ved å gå inn på https://www.norskpensjon.no og logge seg inn med Bank-ID.

Alderspensjon

Hvor mye en får i aldersperson bestemmes av en rekke faktorer. Alderspensjon er noe alle får. Pensjonsreformen i 2011 førte til at alderspensjonen i praksis ble redusert for de fleste sammenlignet med regelverket som var gjeldende tidligere. Det vises her til pensjonskalkulatoren på NAVs hjemmesider for mer informasjon om utregning av alderspensjon: https://www.nav.no/alderspensjon.

Tjenestepensjon

Pensjon fra arbeidsgiver, også kalt obligatorisk tjenestepensjon, utgjør for lønnsmottakere den andre komponenten i pensjonen. Tjenestepensjon kan innta flere former, så som ytelsespensjon og innskuddspensjon. Det finnes også hybridløsninger. Med ytelsespensjon menes vanligvis at den ansatte ved pensjonering gis en avtalt prosentandel i pensjon, vanligvis mellom 60-70% av sluttlønna. Ytelsespensjon var svært vanlig tidligere. Med innskuddspensjon menes det at arbeidsgiver i privat sektor er lovpålagt å sette av en prosentsats av lønnen til pensjon hver måned. Innbetalingene, og avkastningen på denne, utgjør pensjonskapitalen. Pensjonskapitalen utbetales så fra det tidspunktet hvor en blir pensjonist, og tidligst fra en er 62 år. Fra 1. januar 2021 ble «Egen pensjonskonto» (EPK) innført. Hensikten med EPK var at arbeidstakere i privat sektor skulle få en mulighet til å samle sin pensjonsopptjening fra ulike innskuddspensjonsordninger på egen konto, med siktemål å få får bedre oversikt, lavere gebyrer, og et mer bevisst forhold til egen pensjon. Å samle all pensjonskapital på samme sted er spesielt nyttig dersom en har hatt flere arbeidsgivere/flere pensjonskapitalbevis. Arbeidstaker må ta et aktivt valg, hvis ikke vil pengene samles i én konto hos arbeidsgiverens pensjonsleverandør. Arbeidstaker kan velge blant flere tilbydere av Egen pensjonskonto. For LO-medlemmer tilbyr LOfavør Egen pensjonskonto, med lav pris på forvaltning – kun 0,18%.

Manuellterapeuter bør imidlertid være klar over at det også er anledning for selvstendig næringsdrivende med enkeltmannsforstak å opprette avtale om innskuddspensjon/tjenestepensjon på egen hånd. Dette gir gunstige skattefordeler. På samme måte som for arbeidstakere i privat sektor vil innskuddet inkluderes på Egen pensjonskonto, og kan på samme måte som for lønnsmottakere inngå på den fordelaktige LOfavør Egen pensjonskonto. Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende er et alternativ fortrinnsvis for de med lønn høyere enn 7,1 G (1G = 111.477 kr pr 1. mai 2022) og med generelt god økonomi. Dette skyldes at det kun er lønn opp til 7,1G som gir opptjening i folketrygden, det vil si alderspensjonen. For de som velger å opprette en avtale om slik innskuddspensjon på egen hånd, gis det anledning til å sette av inntil 7% av personinntekt mellom 1G og 12G til pensjonssparing. Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende: https://www.sparebank1.no/nb/bank/privat/pensjon/ips/ips-selvstendig-naringsdrivende.html

Egen pensjonssparing

I tillegg til alderspensjon og tjenestepensjon kommer egen pensjonssparing, for eksempel i form av pensjonssparing med skattefordel (IPS) og pensjonskonto. IPS innebærer pensjonssparing i fond, og IPS gir en skattefordel i form av utsatt skatt på 22 % av beløpet som en sparer. Tidligere kunne en spare inntil 40.000 kr i året i IPS, dette er nå redusert til 15.000 kr fra 1. januar 2022. Reduksjon i hvor mye det er anledning å spare i IPS hvert år gjør at det er viktig å komme i gang med slik sparing tidlig. Ulempen med IPS er imidlertid at en ikke kan begynne å ta ut penger før en er 62 år. For de som er i en etableringsfase er denne bindingen av midlene noe som også må hensyntas i valg av spareform. Dersom en ønsker mer fleksibilitet i sparingen, kan pensjonssparekonto være et alternativ. Pensjonssparekonto er sparing i fond. Pengene er her ikke bundet, og en kan spare så mye en vil, i motsetning til ved IPS.

En sammenstilling av pensjonssparing med skattefordel – IPS og pensjonssparekonto, hentet fra LOfavørs samarbeidspartner Sparebank1:

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Pensjonssparekonto

·       Pengene er låst til pensjonsalder, månedlig utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år

·       Skattefordel på 22 % i form av utsatt skatt

·       En kan spare maks 15.000 kroner i året

·       En betaler ikke formuesskatt

·       Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt

·       Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst

·       Ingen skattefordel

·       Spar så mye du vil 

·       Formuesskatt må betales

·       Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt

 

Ønsker du mer informasjon om pensjon og pensjonssparing, ta kontakt med Stein Olaf Sando i IF Forsikringspartner: mobil 913 69 556 eller epost stein.o.sando@if.no. Mer informasjon om LOfavør Egen pensjonskonto (EPK) finnes på https://www.lofavor.no/bank/egen-pensjonskonto.