NFF fortsetter angrepene på manuellterapitakstene

I år som i fjor krever NFF at det flyttes penger fra manuellterapeutenes takster over til fysioterapeutene. NMF krever at A8-takstene prioriteres.

Takstforhandlingene 2022

Årets takstforhandlinger vil foregå i månedsskiftet mai-juni. Yrkesorganisasjonene har nå levert sine takstkrav til staten/KS. 

NFF hevder i sitt krav at det gjennom mange år har skjedd en skjevfordeling til fordel for manuellterapeuter. De krever derfor at 80 prosent av årets ramme skal gå til de bachelorutdannede fysioterapeutene.  Disse står kun for om lag 67 prosent av det totale honoraruttaket. En slik skjevfordeling vil gi en betydelig realinntektsnedgang for manuellterapeuter.

– Dersom de siste 20 prosentene av rammen fordeles likt på de andre takstene, får manuellterapeuter i beste fall en økning på 2,4 %, mens allmenfysioterapeutene vil få 4,7 % økning. I verste fall får vi ingen økning. For å unngå redusert kjøpekraft må terapeutene ha 3,92 % i år, sier helseøkonom Per Svor i Norsk Manuellterapeutforening.

Uriktige påstander

Også ved takstforhandlingene i fjor fremmet NFF et lignende krav om 80 prosent av rammen fordelt på A3 takstene. Den gang ble manuellterapitakstene reddet fra betydelige kutt, les saken her.

Da endte takstforhandlingene med en økning på 4,32 % for manuellterapeuter, 4,89 % for psykomotorikere og 4,99 % for allmenfysioterapeuter.

NMF viser til at takstene for manuellterapeuter over tid har fått langt lavere prosentvis økning enn de andre takstene, noe som er en uheldig utvikling for faget.

– Honorartakstene for 30 minutters behandling hos fysioterapeut har økt med 81 prosent siden 2009, mens tilsvarende takst for 30 minutters behandling hos manuellterapeut bare har økt med 31 prosent. Når NFF hevder at manuellterapeutenes takster har hatt bedre utvikling enn fysioterapeutenes, er det beviselig uriktig. Dette vil vi påpeke overfor staten/KS, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

NMFs prioriteringer

NMF krever at den økonomiske rammen må økes med 131,6 millioner kroner for å kompensere for mindreinntektsutviklingen som har vært siden 2018-2019. 

Fordi manuellterapeutenes behandlingstakster har vært underregulert i en årrekke, prioriterer NMF økning av A8-taksten i år.  

Foreningen peker på at myndighetenes krav om tilgjengelighet og samarbeid i helsetjenesten øker behovet for å ansette hjelpepersonell i klinikkene.

– Vi krever derfor at det opprettes en takst for bruk av hjelpepersonell. Dette skal bidra til å effektivisere og profesjonalisere driften, som i sin tur frigjør tid til pasientbehandling.