Stortinget styrker pasientsikkerheten

Et flertall på Stortinget vedtok i dag å autorisere manuellterapeuter. – Det er en fornuftig avgjørelse og en viktig sak for pasientene. Det vil gi en offentlig informasjon om hva slags tilbud pasientene får når de oppsøker en manuellterapeut, sier leder av Norsk Manuellterapeutforening, Peter Chr. Lehne (bildet).

Autorisasjon av manuellterapeuter

– Vi vet at manuellterapeutenes yrkesrolle og fullmakter er alt for dårlig kjent både blant pasienter og samarbeidende helsepersonell. En fersk medlemsundersøkelse i Norsk Manuellterapeutforening dokumenterer at dette er tilfelle:

  • Ti av ti manuellterapeuter opplever at pasienter ikke vet at manuellterapeuter kan ta hele ansvaret for undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettplager.
  • Ni av ti manuellterapeuter rapporterer at samarbeidende helsepersonell har manglende kunnskap om hvilke fullmakter yrkesgruppen har.

Et stortingsflertall bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og Pasientfokus vedtok i ettermiddag formelt å autorisere manuellterapeuter som egen helsepersonellgruppe.

– Dette vil styrke pasientsikkerheten, sier Lehne.

Har legefullmakter på muskel- og skjelettområdet
Manuellterapeuter er eksperter på undersøkelse og behandling av sykdom og skader i muskelskjelettapparatet . De har masterutdanning fra universitet, og har i tillegg minimum to års yrkeserfaring fra helsetjenesten. Manuellterapeuter har lignende fullmakter som legenes på sitt fagfelt. Det vil si at de kan sykmelde, henvise til spesialisthelsetjeneste og rekvirere bildediagnostikk. De fleste av landets manuellterapeuter arbeider i kommunehelsetjenesten, mens noen jobber i spesialisthelsetjenesten, landslag m.v.

– Pasienter med muskel- og skjelettdiagnoser står for om lag 1/3 av konsultasjonene hos fastlegene. Manuellterapeuter kan derfor avhjelpe krisen i fastlegeordningen dersom yrkesgruppens rolle blir bedre kjent og utnyttet, sier Lehne.

Misforståelser
Fordi yrkesgruppen fram til nå har hatt autorisasjon som fysioterapeuter, har mange pasienter ikke vært klar over at de kan gå til manuellterapeut for fullstendig utredning og behandling.

– Medlemsundersøkelsen viser at alle, hele 99,6 prosent, opplever at pasientene ikke kjenner til vår yrkesrolle og fullmakter, sier Lehne.

Også innad i helsevesenet er kjennskapen til manuellterapeutenes yrkesrolle mangelfull.  91,1 prosent av respondentene opplyser at sykehuspersonell, fastleger eller spesialister har manglende kunnskaper om manuellterapeutenes fullmakter.

– I noen tilfeller fører det til misforståelser i forbindelse med henvisninger og rekvisisjoner. Det er alvorlig da det forsinker behandling og oppfølging av pasientene.

Ønsker autorisasjon
Spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeuter har vært utredet i nesten 20 år. I forrige måned gikk flertallet i Stortingets helse- og omsorgskomite inn for å etablere en særskilt autorisasjon av manuellterapeuter.

Komiteflertallet mener at hensynet til pasientsikkerheten taler tungt for at manuellterapeutene tildeles autorisasjon som samsvarer med yrkesrollen.

NMF organiserer hovedtyngden av landets manuellterapeuter. I medlemsundersøkelsen opplyser 91,3 prosent at de vil søke særskilt autorisasjon som manuellterapeut når ordningen blir iverksatt.