Ønsker femårig fysioterapeututdanning

NMF og PFF ønsker å utvide fysioterapeut-utdanningen til fem år.

– Det er gledelig at vi har et felles og fremtidsrettet syn på dette viktige utdanningsspørsmålet, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Les også sak om Kunnskapsdepartementets høring om fysioterapeututdanning, her…

– Sentrale personer innen fag- og utdanningsmiljøet har lenge erkjent at dagens utdanning er presset. Når nye oppgaver legges til yrkesrollen, må utdanningen tilpasses og utvides, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Ved nyttår fikk pasienter direkte tilgang til fysioterapeut og den nye kvalitetsforskriften pålegger fysioterapeuten å yte sine tjenester i et «forløpsperspektiv». PFF og NMF er enige om at de nye oppgavene må avspeiles i fysioterapeututdanningen. Begge yrkesorganisasjonene krever femårig fysioterapeututdanning.

– Fysioterapeuter må fra første dag være i stand til å ta hånd om hele pasientforløp, inkludert å avdekke årsak og følger av sykdom og skade og vurdere relevante tiltak. Dette må inn i grunnutdanningen, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Han sier NMF støtter alle utdanningsløp som kan styrke manuellterapeuters kompetanse.

– Vi har derfor krevd en utvidelse av fysioterapeututdanningen og en vurdering av det faglige innholdet. I denne sammenhengen har vi har pekt på behovet for å styrke de basalmedisinske fagene og differensialdiagnostikk.