Endringer i ASA 4313

Norsk Manuellterapeutforening og fysioterapeutorganisasjonene enige med KS om endringer i ASA 4313 fra 1. januar 2022.

Ny rammeavtale

ASA 4313 er en rammeavtale om drift av avtaletalepraksis i landets kommuner, unntatt Oslo. Det har denne uken vært ført forhandlinger mellom KS og yrkesorganisasjonene om endringer i avtalen.

Partene er enige om følgende endringer i forhold til dagens rammeavtale:

Midlertidig tilpliktningsadgang
I gjeldende avtale heter det at når kommunen har etablert samarbeidsutvalg og utarbeidet retningslinjer for samarbeid i tjenesten, kan kommunen kreve at inntil 1/5 av avtaleterapeutens tid rettes mot kommunenes udekkete behov. Den nye rammeavtalen presiserer at kommunens krav om slik «tilpliktning» skal være midlertidig.  

Ansatte i selskap med kommunale avtaler
Etter 2018 kan kommunene bare inngå individuelle avtaler med terapeutene, det er ikke lenger adgang til å inngå avtaler med selskaper. Driftsavtaler mellom kommune og selskap (selskapsavtale) inngått før 1.1.2018 løper likevel videre på de vilkår som følger av denne avtalen inntil vedkommende terapeut, som hjemmelen er knyttet til, slutter.  

I den nye rammeavtalen er det tatt inn en bestemmelse om at terapeut med minst 50 prosent hjemmel/stilling som er knyttet til en selskapsavtale har rett til å få omgjort sin andel av selskapsavtalen til en individuell driftsavtale dersom alle terapeutene i selskapsavtalen er enig om dette.

Understreker kvalifikasjonsprinsippet
Kommunene skal tildele ledige driftsavtaler til den terapeuten som er faglig best skikket. Det understrekes i ny ASA 4313 at tildeling skal skje i henhold til det såkalte «ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet». Den nye ASA-avtalen utdyper ikke dette ytterligere, men det fins avgjørelser i Høyesterett og hos Sivilombudsmannen som beskriver kvalifikasjonsprinsippet nærmere. Dette prinsippet skal sikre at kommunene ikke legger vekt på usaklige kriterier eller legger alt for stor vekt på kriterier som f.eks. «personlige egenskaper» på bekostning av formell kompetanse og yrkeserfaring.

Goodwill
Ved overdragelser av avtalepraksiser kan fratredende terapeut kreve vederlag for opparbeidet praksis («goodwill»). Den nye rammeavtalen har i punkt 7.1 inntatt en liste med momenter som blant annet kan ha betydning for hvordan verdien av opparbeidet praksis.   

Fravær for fosterforeldre
Fraværsbestemmelsene i den nye rammeavtalen utvides ved at terapeuter som skal bli fosterforeldre får rett til fravær inntil ett år. Kommunen skal også betale driftstilskudd uendret i inntil 16 dager for terapeuter som skal bli fosterforeldre.

Mer fleksibel rapportering
Vedlegg 2 til ASA-avtalen er en mal for rapportering av terapeutenes virksomhet til kommunene. Tidligere var denne obligatorisk å bruke. I den nye rammeavtalen heter det at «dersom partene lokalt ikke blir enige om annet» skal denne malen brukes.

Den nye ASA 4313 trer i kraft 1.1.2022 og varer til 31.12.2023.

Lenker

ASA 4313 for 2022-2023

Protokoll KS og NMF