Slik kan sykefraværet og uførepensjoneringene reduseres

– Tidlig aktiv, relevant behandling kan forhindre sykmeldinger og utstøting fra arbeidslivet. NMF krever styrket utdanning av muskel- og skjelettbehandlere i kommunehelsetjenesten.

NMF i budsjetthøring

Norsk Manuellterapeutforening deltok 26. oktober i to av Stortingets høringer om neste års statsbudsjett. Foreningen var representert ved leder Peter Chr. Lehne (t.h. på bildet) og fag- og kursansvarlig Hans Olav Velle. 

Tidlig aktiv, relevant behandling
I Arbeids- og sosialkomiteen pekte Peter Chr. Lehne på at sykdom og skader i muskel- og skjelettapparatet er den viktigste årsaken til sykmeldinger og nye uførepensjoneringer.

– Vi vet at det går an å påvirke dette i positiv retning ved målrettet innsats, og da i første rekke ved tidlig aktiv, relevant behandling.

I primærhelsetjenesten i kommunene arbeider fastleger – som er tungt belastet, fysioterapeuter og manuellterapeuter. Manuellterapeuter legger vekt på tidlig intervensjon, og har de samme fullmaktene som leger på muskel- og skjelettområdet. Det innebærer at manuellterapeuter kan sykmelde, henvise til spesialisthelsetjeneste for utredning og behandling, og rekvirere bildediagnostikk. Disse fullmaktene er manuellterapeuter tildelt som følge av sin lange utdanning og spesialkompetanse på dette fagfeltet. Manuellterapeuter kan derfor avlaste fastlegene på det området hvor de har størst arbeidsbelastning, nemlig muskel og skjelettområdet,

– Pasientene kan gå direkte til manuellterapeut uten henvisning, og for mange pasienter er manuellterapeuter et naturlig startpunkt. Alt for mange pasienter er ukjent med denne muligheten til å få en fullverdig utredning og behandling og tror at man først må gå til fastlege for å få henvisning. Det er beklagelig fordi det ofte forsinker aktiv behandling, og i tillegg belaster fastlegene unødig.

Lehne ba komiteen ta inn en merknad i budsjettet om at behandlingstilbudet for muskel- og skjelettpasienter må styrkes, og at dette kan gjøres ved å utnytte eksisterende ressurser i kommunehelsetjenesten bedre.

Politikerne i Arbeids- og sosialkomiteen hadde flere spørsmål til NMF. Tuva Moflag og Trine Lise Sundnes ville blant annet vite hvordan myndighetene kunne utnytte manuellterapiressursene bedre.

– Et viktig stikkord er bedre informasjon. Beskrivelse av manuellterapeutenes rolle i den kommunale primærhelsetjenesten må tas inn i sentrale plandokumenter. I dag mangler dette helt. Fordi manuellterapeuters rolle er vesensforskjellig fra fysioterapeutenes, vil en særskilt autorisasjon av yrkesgruppen ha en stor informasjonsverdi. Det vil gi myndighetene et bedre styringsverktøy og pasientene et enklere valg, sa Lehne.

Anna Molberg fra Høyre etterspurte dokumentasjon for at manuellterapeuters behandlingsmetoder er effektive.

– Manuellterapeuter kan via sine fullmakter og rolle benytte alle behandlingsmetoder som det offentlige helsevesenet tilbyr. I noen tilfeller kan det være at en hoftepasient gjennom henvisning til spesialisthelsetjenesten får operert inn en ny hofte. Andre ganger kan det være å henvise til opptrening eller man kan behandle selv ved hjelp av manuelle metoder. Det vil være varierende dokumentasjon i de ulike tilfellene.

Styrk manuellterapeututdanningen
I Utdannings- og forskningskomiteen ba NMF om at en merknad fra forrige stortingsperiode om å styrke utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere i kommunehelsetjenesten, må følges opp.

Den økonomiske rammen for den eksisterende utdanningen av manuellterapeuter tillater bare opptak av 24 studenter annet hvert år. Økonomien begrenser hva som kan gjøres av forskning og fagutvikling i universitetets regi.  Det er umiddelbart behov for tiltak som bidrar til finansiell styrking av den eksisterende toårige påbygningsmasteren. En femårig profesjonsutdanning for manuellterapeuter, slik komiteen tidligere har bedt om, vil på sikt bety en kraftig satsing innen utdanning og forskning på muskel- og skjelettområdet.

– Vi ber derfor Utdannings- og forskningskomiteen understreke sitt tidligere oppdrag til regjeringen om å utrede en femårig manuellterapiutdanning. Mens vi venter på resultatet, må den eksisterende toårige påbygningsmasteren styrkes, sa NMF-leder Peter Chr. Lehne.