Landsmøte 2021 i NMF

Det avholdes landsmøte i Norsk Manuellterapeutforening 20. november 2021.

20. november

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede mål og prinsipper. Alle med ordinært og gyldig medlemskap og som er à jour med kontingentinnbetalingene, har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet.

Ordinært landsmøte holdes annet hvert år etter innkalling fra styret med et varsel på 3 uker. Saker som skal fremmes for landsmøtet må være styret i hende (kontor@manuell.no) senest innen 4 uker før landsmøtet. 

Det ordinære landsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg på ordstyrer og referenter. 
2. Beretning. 
3. Foreningens reviderte regnskap. 
4. Vedtektsendringer.
5. Prinsipprogram, samt mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden. 
6. Kontingentsatsen 
7. Budsjett.
8. Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet. 
9. Valg til følgende tillitsverv og funksjoner:
    a) styreleder. 
    b) 5 til 7 styremedlemmer.
    c) 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite (etter forslag fra styret).
    d) Revisor

10. Resolusjoner.

I tilslutning til landsmøtet arrangeres det et faglig seminar, se her...