Ny takstforskrift klar

Helse- og omsorgsdepartementet har offentliggjort den nye takstforskriften. Last ned forenklet takstplakat og prisliste.

Takstforskrift kunngjort

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag offentlig gjort ny «Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi  m.m.». Forskriften inneholder bl.a. oversikt over alle honorartakster, refusjonstakster og egenandeler som gjelder fra 1. juli 2021. Se forskriften her… (lenke til lovdata.no) 

Driftstilskuddet for avtaleåret 2021-2022 er 475 500 kroner .

Nytt av året:

 • Det etableres en ny takst (H10) på 12. 466 kr som er en kompensasjon for mindreinntekt som følge av Covid-19-pandemien. Avtaleterapeut kan kreve taksten én gang i perioden 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021, og dette gjelder uavhengig om terapeuten har én eller flere driftsavtaler. Krav må fremsettes overfor Helfo innen 31. desember 2021.
 • Videotakstene blir permanente.
 • Takst E50 får endret ordlyd: «Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.
  Takst E50 a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50 b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.
  Takst E50a og b kan ikke benyttes
  – ved samtidig konsultasjon
  – når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L-takster
  – dersom møtet blir avlyst.»
 • Ny merknad til takst E51 b:
  «Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen».
 • Det gjøres også noen mindre endringer/presiseringer når det gjelder samhandlingstakstene E51 a og c.
 • Ny merknad til H2-takstene: «Medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Inntak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser ikke retten til å kreve H2b.»
 • A2g utgår. Midlene er fordelt på avtaleterapeutenes behandlingstakster (A3, A8 og A9)

Manuellterapeutenes Servicekontor har utarbeidet en forenklet takstplakat og en prisliste over manuellterapitjenester som kan brukes til oppslag på venterom e.l. Prislisten er i redigerbart format, slik at den kan tilpasses lokale forhold.

Last ned: