Få erstatningssaker med manuellterapeuter

Manuellterapeuter underlagt kollektivavtalen mellom NMF og Norsk Pasientskadeerstatning, NPE, har kun hatt 9 saker på 11 år. Den totale erstatningsutbetalingen er 21.000 kr.

Norsk Manuellterapeutforening er én av seks foreninger som har kollektivavtale med Norsk pasientskadeerstatning. NPE fungerer som en forsikringsordning for helsepersonell utenfor den offentlige helsetjenesten. Denne gruppen helsepersonell er pålagt å betale tilskudd til NPE, og de vil være sikret dersom en pasient søker erstatning som følge av skade etter behandling. Manuellterapeuter med medlemskap i NMF er automatisk dekket av kollektivavtalen mellom NPE og NMF, og får en rabattert pris på tilskuddet. I løpet av de 11 årene kollektivavtalen mellom NMF og NPE har vart, har pasienter kun fått medhold i to saker, den siste i 2017. I år er det meldt inn én ny sak.

Tallene tyder på at manuellterapeuter praktiserer trygg behandling. Erstatningsutbetalingene i de to sakene der pasientene vant fram, var på til sammen 21.000 kr. Det er ubetydelig i forhold til andre sammenlignbare helsepersonellgrupper i privat helsetjeneste.

Norsk Pasientskadeerstatning understreket i møte med foreningene i kollektivavtalen nylig viktigheten av god journalføring. I saker der det er manglende eller dårlig journalføring fra behandleren, vil tvilen komme pasienten til gode i erstatningssaken.

I 2020 er det forventet en reduksjon i antall saker til NPE grunnet Covid-19. NPE har imidlertid mottatt saker som omhandler Covid-19, de fleste av disse dreier seg om forsinket behandling som følge av pandemien. Når det gjelder utsatt behandling, må pasienten i de fleste tilfeller akseptere at prioriteringer gitt av myndighetene gjør at behandling blir utsatt. Norsk Pasientskadeerstatning forteller at dersom en pasient blir smittet av Covid-19 på en klinikk vil pasienten få medhold i saken.