Takstforhandlingene startet i dag

NMF krever kompensasjon for korona-nedstenging, manglende kostnadskompensasjon i perioden 2014-2018, prioritering av A8- og undersøkelsestakstene og takster for ultralydundersøkelse og ultralydveiledete injeksjoner.

Forhandlingene om driftstilskudd og takster for manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale avtaler startet i dag ved at organisasjonene presenterte sine krav til staten/KS. 

Covid 19-krav
Flere av NMFs krav, som ble lagt fram av Peter Chr. Lehne (bildet), er knyttet til pandemisituasjonen. Avtaleterapeutenes honoraruttak viser at myndighetenes påbud om å stenge ned ordinær behandling i mars-april førte til en betydelig inntektsnedgang for behandlerne. For manuellterapeutene dreier det seg om vel 101.000 kroner som NMF nå krever kompensert.  

NMF krever også at terapeuter som må i stenge klinikken på grunn av smitte, mistanke om smitte eller karantene, skal ha rett til praksiskompensasjon slik som hos fastlegene.

Ekstra kostnader til smitteverntiltak på klinikkene som følge av covid-19-pandemien må kompenseres. NMF krever derfor at det skal være anledning til å ta et smitteverntillegg på 50 kr så lenge pandemien varer.

Det er uoverskuelig hvor lenge pandemien vil vare og NMF går uten videre ut fra at videotaksene videreføres også etter 1. november.

Pålagte kostnader må kompenseres
Ulike kostnader som følge av myndighetskrav har ført til at inntektsutviklingen hos manuellterapeuter og fysioterapeuter har blitt svakere enn avtalt. Prisstigningen i samfunnet i perioden 2014-2018 har vært 10,2 %, mens utgiftsøkningen i klinikkene ifølge en undersøkelse SSB har gjennomført, har vært 17,2 %. Dette til tross for at SSBs undersøkelse har ekskludert terapeuter med de antatt største kostnadene organisert i AS.  Det faktiske honoraruttaket i perioden 2014-2018 har ifølge NMFs beregninger vært 113 millioner kroner lavere enn forutsatt. Dette kreves kompensert.

Da Helsenett-takstene ble beregnet som en delvis kompensasjon i 2016, lå utgiftene til lokale løsninger på klinikkene til grunn for beregningene. Siden den gang er prisbildet radikalt endret. Fra 1.1.2021 må alle over på systemer i «skyen». NMF har regnet ut at skal man ha samme kompensasjon som i 2016 må helsenett-takstene justeres kraftig. Utgifter til migrering av gamle data til nye skyeplattformer og opplæring, må også kompenseres.

Undersøkelse
For å stimulere til en praksis med tidlig vurdering av pasientene, mener NMF det er gunstig at undersøkelsestakstene styrkes.

Av og til tar undersøkelser vesentlig lenger tid enn det som er «normalt» utfra et gjennomsnittet. En endring av undersøkelsestaksten som stimulerer til at undersøkelser blir foretatt på en grundig måte, vil sette terapeuten bedre i stand til å vurdere hvorvidt behandling skal iverksettes, alternativt hvilke behandlingsform(er) som skal velges.

NMF krever at undersøkelsestakstene prioriteres og at takst A1f endres slik at den kan kreves for hvert påbegynt 10. minutt.

Behandling
Den siste takstbruksundersøkelsen viser at det i gjennomsnitt gis 19,3 behandlinger per pasientundersøkelse. Underlagstallene viser at det er store forskjeller blant de ulike behandlergruppene, selv om aldersfordeling og diagnosegrupper er forholdsvis like. Manuellterapeuter har 10,6 behandlinger per undersøkelse, psykomotorikerne 36,6 og allmenfysioterapeutene 26,3.  Tallene viser altså at manuellterapeutene har færre behandlinger per pasientundersøkelse enn de andre gruppene.

Manuellterapeuter bidrar derfor til at flere pasienter kan undersøkes og behandles og få tidligere intervensjon. Samtidig bidrar manuellterapeutene til kortere ventetider. Manuellterapeutene er dessuten den eneste gruppen som helt konkret har vist at deres kompetanse og tidlige behandling gir mindre sykefravær.

Manuellterapitakstene har de siste årene hatt svakere utvikling enn de andre behandlingstakstene. Samtidig har manuellterapeutenes kostnader økt.  NMF mener at utdannelse, kompetanse, ansvar og kvalitet i behandlingstilbudet skal avspeiles i takstsystemet, da dette vil stimulere til fagutvikling og gi en bedre helsetjeneste for befolkningen. NMF krever derfor at A8-takstene prioriteres i år.

Samhandling
Bedre samhandling og kommunikasjon mellom helsepersonell i kommunehelsetjenesten og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten vil kunne stimulere til mer effektiv behandling og forhindre overbehandling. For å oppnå dette bør samhandlingstakstene, herunder takst for henvisninger og epikriser, styrkes.  NMF krever at takst E51b og E51c prioriteres.

Hjelpepersonell
Det er en betydelig økning i administrativt arbeide som følge av myndighetenes lov- og forskriftsendringer. Dette gjelder bl.a. frikort, tjenestebasert adressering, kommunikasjon og krav til tilgjengelighet.  De økte kravene til administrasjon i klinikkene må kompenseres slik at det ikke går ut over pasientbehandlingen. Dette kan avhjelpes med ansettelse av hjelpepersonell.

NMF krever derfor at det opprettes en ny behandlingstakst tilsvarende ¼ av aktuelle behandlingstakster, når hjelpepersonell er ansatt. 

Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledet behandling
Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledede injeksjoner er et svært nyttig og fremtidsrettet medisinsk tilbud til pasienter. I avtalepraksiser har det vært finansiert gjennom tilleggsbetaling, og det har derfor gitt pasientene en svært billig adgang til en god tjeneste. I et høringsnotat foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å fjerne adgangen til å ta tilleggsbetaling for slike tjenester og mener at eventuell kompensasjon må tas opp ved takstforhandlingene.

NMF krever en takst for denne typen undersøkelse og behandling på 300 kroner. Til sammenlikning må pasientene betale det seks-dobbelte for tilsvarende tjeneste i privat klinikker. Manglende finansiering vil bety slutten på dette gode pasienttilbudet og den fremtidsrettede fagutviklingen blant avtaleterapeutene.

Lenker