3. april: – Hold hjulene i gang. Vær tilgjengelig på klinikken!

NMF ber alle medlemmer med kommunale driftsavtaler, dersom smittevernhensyn ikke tilsier annet, om å være til stede på klinikken og ellers tilgjengelig på telefon/e-post for pasienter og samarbeidende helsepersonell i avtaletiden.

Helsedirektoratets vedtak om stenging hvis klinikken ikke kan ivareta myndighetens pålegg om smittevern, betyr ikke at avtaleterapeuter må holde seg borte fra klinikken. Manuellterapeuter kan tilby videokonsultasjoner, råd og veiledning per telefon og e-post.

Nylig kom det en forskriftsfesting av det såkalte «stengningsvedtaket». Her heter det i § 16:    

At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at pasientbehandling skjer med to meters avstand mellom behandler og pasient, at det er utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Kravet om to meters avstand gjelder likevel ikke for helsepersonell og annet personell som under yrkesutøvelsen bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

Forskriften gir en åpning for en eventuell fysisk undersøkelse eller behandling av pasientene, men kravene er svært strenge til prosedyrer og smittevernutstyr. Noen medlemmer vil gjerne komme i gang med fysisk undersøkelse/behandling, mens andre ser helt bort fra dette som en mulighet . Uansett må eventuell fysisk pasientkontakt avklares med kommunen. Vi anbefaler at manuellterapeutene i første omgang etablerer og kommer i gang med videoløsninger. Vi oppfordrer også alle til å tenke gjennom hvordan vi kan bidra med vår kompetanse i denne situasjonen. For råd om smittevern, se her…

Foreløpig er mye uavklart, spesielt når det gjelder tilgang på smittevern- og beskyttelsesutstyr. Vi vil derfor komme tilbake med mer detaljerte råd ved eventuell fysisk undersøkelse/behandling.

Basert på at myndighetene har innført en takst for video- og telefonkonsultasjon, er dette et sterkt signal om at de ønsker at vi skal opprettholde pasienttilbudet ved klinikkene så langt som mulig.

Nå som det er relativt lite pasientbehandling, vil det kunne være anledning til å planlegge og gjennomføre infrastrukturtiltak på klinikkene – eksempelvis etablering av systemer for videokonsultasjon, internkontroll, etablering/oppdatering av hjemmesider, rydde- og oppussingsarbeid osv.

Det er nå som alltid viktig å vise at vi utgjør en viktig og seriøs del av helsetjenesten!

Med vennlig hilsen
Norsk Manuellterapeutforening

Lenke
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)