18. mars: HOD vil opprettholde pasienttilbudet

Helse- og omsorgsdepartementet opplyser i brev til NMF at det arbeides med ulike løsninger for at manuellterapeuter skal kunne følge opp pasienter hvor det er behov for kontakt uten fysisk oppmøte eller der praksisene er fysisk stengt.

– Manuellterapeuter ønsker å stille solidarisk opp sammen med øvrig helsepersonell i den utfordrende situasjonen helsetjenesten er i. Vi kan bl.a. avlaste fastleger når det gjelder sykmeldingsarbeid, informasjon og råd overfor muskel- og skjelettpasienter og i arbeid på legevakter, heter det i henvendelsen fra Norsk Manuellterapeutforening som ble sendt i går.

NMF er kjent med at flere manuellterapeuter holder virksomheten ved klinikkene i gang ved at de gir råd, veiledning, sykmeldingsarbeid, svar på MR, røntgen og andre undersøkelser på telefon, e-post og SMS. NMF peker også på at klinikkene vil kunne ivareta pasientrettede oppgaver ved hjelp av videokonsultasjon på sikkerhetsnivå 4. Sikkerhetsnivå 4 betyr at kommunikasjonen må være kryptert.   

Videre har NMF bedt departementet iverksette flere ekstraordinære tiltak for klinikkene i tillegg til den økonomiske krisepakken som Stortinget vedtok mandag. 

– Manuellterapiklinikkene har store løpende utgifter og er bundet å betale disse utgiftene langt frem over i tid. Supplerende tiltak må derfor komme for klinikkene, og de må ikke avkortes i forhold til Stortingets krisepakke, sier Peter Chr. Lehne.

NMF krever at kommunene må pålegges å betale driftstilskuddene som vanlig i perioden hvor vi ikke kan utføre ordinær pasientbehandling. Utøvere med delvise tilskudd og manuellterapetuer uten avtaler må få midlertidige driftshjemler som samsvarer med deres praksisomfang.

– Driftstilskuddet er ikke en inntekt, men en kostnadskompensasjon for at kommunen også i fremtiden skal ha en manuellterapitjeneste.

Helse- og omsorgsdepartementet takker foreningen for innspillene til ekstraordinære tiltak. Samtidig opplyser de at det arbeides med ulike løsninger hvor man kan følge opp pasienter i en periode hvor det er behov for kontakt uten fysisk oppmøte eller hvor praksisene er fysisk stengt.

– NMF er glad for den positive tilbakemeldingen. Vi er tilfreds med at helsemyndighetene ønsker å opprettholde driften ved klinikkene. Det betyr også at sentrale myndigheter må sørge for at de som har driftsavtaler får tilskuddene utbetalt. Utøvere med reduserte tilskudd og avtaleløse må også få driftsutgiftene kompensert i perioden, slik at ikke denne delen av helsetjenesten ramler sammen, sier Lehne.   

 

Lenker
NMFs brev av 17. mars 2020 til Helse- og omsorgsdepartementet 

Departementets svar av 18. mars 2020