18. mars: Informasjon til medlemmene om koronapandemien

Informasjon som kan være til hjelp for klinikkene.

Koronapandemien

I den svært vanskelige situasjonen som har oppstått i forbindelse med korona-pandemien og myndighetenes vedtak om stenging av klinikker, ser vi at klinikkene har mange utfordringer. LO, som vi er en del av, har lang tradisjon for å ta vare på medlemmene i vanskelige økonomiske situasjoner.

Vi har her samlet informasjon som vi tror kan være til hjelp. Vi håper dette kan bidra til å gjøre hverdagen noe lettere.  Ta vare på hverandre!

Gode ønsker fra
Peter Chr. Lehne,
leder

 

Bank og forsikring


LO favør produkter

Banklån. De alvorlige konsekvensene av koronaviruset vil prege folks hverdag i lang tid fremover. Det er fortsatt for tidlig å si noe om hvor lenge den pågående krisen vil vare, eller hvor store følger den vil gi. Men at situasjonen er svært dramatisk, både for enkeltmennesker og for samfunnet, er det liten tvil om. Dersom du er usikker på hvordan du skal håndtere økonomien din som følge av korona-krisen, anbefaler vi deg å kontakte banken. Alle SpareBank 1-bankene har dyktige LOfavør-rådgivere som kan bidra til trygghet i privatøkonomien, og finne frem til gode alternativer. SpareBank 1-bankene har både evne og sterk vilje til å strekke seg langt, og finne løsninger for våre medlemmer i krevende situasjoner.

SpareBank 1-bankene er innstilt på å gjøre det enklere å få avdragsfrihet på lån, for de som nå er i en krevende situasjon som følge av korona-krisen.

Vi oppfordrer derfor medlemmer med LOfavør-lån som eventuelt får betalingsutfordringer, til å ta kontakt med sin SpareBank 1-bank så tidlig som mulig. SpareBank 1-bankene er innstilt på, innenfor de rammene de rår over, å finne tilpassede løsninger for medlemmer som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. For å begrense omfanget av pandemien, ber vi om at telefon eller bankens digitale kontaktpunkter brukes. Mer informasjon om bank, se her…

LO favør reiseforsikring. Les hva reiseforsikringen dekker, se her…

Help advokatforsikring på privatområdet,  se her…

Kollektiv innboforsikring, se her...

If forsikringer

Sykeavbruddsforsikring.  Forsikringen dekker bedriftens faste kostnader som vil løpe selv om inntektene reduseres på grunn av sykdom. Kravet er at du er 100 % sykemeldt, og dagserstatningen starter fra 17. dag. Sykemelding grunnet koronaviruset vil være dekket.

Driftsavbrudd på klinikken. Dekker ikke driftstap som følge av Koronavirus.

Husleie

Leieavtalen kan inneholde en klausul om force majeure. Force majeure er en rettsregel som opphever en avtaleparts forpliktelser til å oppfylle en kontrakt helt eller delvis, dersom det oppstår en ekstraordinær hendelse eller omstendighet utenfor avtalepartens kontroll, som vil gjøre det umulig eller uforholdsmessig tyngende å oppfylle avtalen. I de fleste standardkontraktene er det inntatt bestemmelser om force majeure. En slik bestemmelse kan gi deg rett til å reforhandle avtalen dersom situasjoner utenfor partenes kontroll oppstår.  

Selv om det ikke er en slik klausul i husleiekontrakten anbefaler vi at klinikker som ser at de fremover vil ha utfordringer med å oppfylle betalingsforpliktelsene i leieforholdet, snarest mulig tar kontakt med utleier for å innlede en dialog om mulig reduksjon eller utsettelse av plikt til å betale leie på frivillig basis.

Les også artikkel om force majeure mv. fra LO-advokatene, se her...

Arbeid for andre inntektsmuligheter

NMF arbeider med å få gjennomslag for

  • Driftstilskudd for alle både med og uten kommunal avtale, i samsvar med praksisomfang.   
  • Uavkortet utbetaling av økonomisk krisepakke for selvstendig næringsdrivende.
  • Takst for videokonsultasjon.
  • Kompensasjon ved eventuell omplassering helsetjenesten.

Beordring til nødvendig arbeid

Helsedirektoratets vedtak av 15. mars 2020 om stenging av klinikker inneholder et unntak som lyder:

Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Dersom kommunene beordrer deg til slikt nødvendig arbeid, forutsetter vi at honorar utbetales. 

Arbeidsgiveravgift, skatt og merverdiavgift m.v.

Stortinget vedtok 16. mars å

  • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
  • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
  • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020

Permittering av ansatte

Etter Stortingets vedtak 16. mars sikres permitterte ansatte full lønn (opp til 6 G) de første 20 dager, deretter dagpenger, ca. 60 % av lønn.

Arbeidsgiver skal betale lønn bare de to første dagene av permitteringsperioden, NAV de neste 18 dagene.

Informasjon om permittering, se informasjonsside på NAV og Arbeidstilsynet

 

Sykmeldte ansatte

Som en del av krisepakken for næringslivet skal arbeidsgivere fra mandag 16. mars bare betale sykepenger for de tre første dagene ansatte er sykemeldt (tidligere 16 dager).

Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.


For manuellterapeuter med kommunale driftsavtaler

KS anbefaler at kommunene inntil videre utbetaler driftstilskuddet til klinikker som stenger helt eller delvis. Helseetaten i Oslo kommune har også besluttet å betale driftstilskudd som normalt.

Hvis din kommune skulle stanse utbetalingen fra dag 17, ta kontakt med kommunen og be om å få driftstilskuddet utbetalt selv om du er pålagt å stenge.  Hvis kommunen fortsatt ikke vil betale ut tilskuddet, ta kontakt med NMF.


Stortingets krisepakke

Privatpraktiserende manuellterapeuter, kan melde krav til NAV i henhold til krisepakken for selvstendig næringsdrivende, vedtatt av Stortinget 16. mars 2020.

Ifølge vedtaket skal man få dekket inntektsbortfall for inntil 80 % av gjennomsnittlig inntekt siste tre år. Dekningen gjelder for inntekt opp til 6 G. Det vil si at kompensasjonen maksimalt kan utgjøre 480 000 kr. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

NAV har i skrivende stund ennå ikke etablert teknisk løsning for innsending av søknad, se her…

Selvstendig næringsdrivende kan bruke omsorgsdager hvis skolen eller barnehagen stenger pga. koronoviruset, se her….

Selvstendig næringsdrivende kan få sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler.

Dette er nye tiltak som følger av krisepakken og gjelder midlertidig inntil videre.