12. mars: Helsepersonell ilegges forbud mot utlandsreiser

Helsepersonell som behandler pasienter forbys å reise til utlandet.

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i
lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Helsepersonell som omfattes av forbudet
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen. 

Innenlandsreiser
Helsedirektoratet fraråder videre helsepersonell å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det som er helt nødvendig.

Også reiser innenlands med kollektive transportmidler kan medføre økt smittespredning. Begrensning i reisevirksomhet vil bidra til å sikrer at helsepersonellet er tilgjengelig, og at smitte blant helsepersonell unngås i størst mulig grad.

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt
Kostnadene knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet
først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikringen kompenseres av det offentlige. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi nærmere informasjon om kompensasjon for påløpte utgifter som ikke dekkes av reiseforsikring for helsepersonellet som blir berørt av dette tiltaket. Dette gjelder både helsepersonellet og reisefølget (nær familie).

Les hele vedtaket her...

Helsedirektoratets vedtak om forbud mot utenlandsr