12. mars: Koronaråd til klinikker

Informasjon om Koronavirus (2019-nCoV).

Vi ber medlemmene følge Folkehelseinstituttets, FHI,  oppdaterte informasjon: www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona.

Viruset smitter via dråpesmitte.

 • Ekstra god håndhygiene og å ta hensyn hvis man hoster eller nyser, er det viktigste man kan gjøre. 
 • Bruk papirlommetørkle foran nese og munn når man hoster eller nyser. Kast papiret og vask hendene grundig med såpe. 
 • Hvis du ikke har papirlommetørkle, bruk albuekroken når du hoster eller nyser. 
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe, ikke minst når du har vært ute blant folk. 
 • Bruk Antibac eller annen hånddesinfeksjon.
 • Finn alternativer til håndhilsing og klemming.
 • Vurder ekstra vask av lokalene, med økt fokus på utsatte og hyppig berørte flater. 
 • Plasserer gjerne ut hånddesinfeksjon og ekstra papirer i lokalene.

FHI og Helsedirektoratet har utarbeidet informasjonsplakat om smittevern, hånd- og hostehygiene:

Plakater fra Helsedirektoratet

Medlemmene må selv holde seg orientert om vedtak og retningslinjer fra egen kommune/kommuneoverlege.

Helsepersonell kan ringe smittevernvakta hos Folkehelseinstituttet for konkrete råd.
I arbeidstiden er sentralbordet tlf. 21 07 70 00 primært kontaktpunkt for alle smittevernspørsmål. For varsling og rådgivning som ikke kan vente til vanlig arbeidstid, kan helsepersonell kontakte smittevernvakta på telefon 21 07 63 48. Smittevernvakta er bemannet av leger på området smittevern, miljø og helse, og tjenesten er døgnbemannet. 

Private henvendelser, også fra helsepersonell, rettes til fastlege eller legevakt.

Sykmelding, karantene mv.
NAV opplyser følgende:

 • Du kan ha rett til sykepenger dersom en lege har vurdert at du har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.
 • Det samme gjelder dersom kommunelegen nedlegger forbud mot at en arbeidstaker utfører arbeid på grunn av smittefare. 
 • For å ha rett til sykepenger må du ha en sykmelding.
 • Forutsetningen er at du tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.
 • Legen som sykmelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå.
 • Hjemmekontor kan være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.
 • Egenmelding kan være et alternativ til sykmelding.
 • Du har ikke rett til sykmelding dersom grunnen til at du ikke kan være i arbeid er at du må passe ditt barn som følge av stengt skole/barnehage.

Selvstendig næringsdrivende som har tegnet NAV-forsikring for tillegg til sykepenger etter § 8-36 bokstav a eller c, har rett til sykepenger også i de første 16 kalenderdagene. Det er et vilkår at forsikringen er tegnet minst fire uker før arbeidsuførheten inntrer, se folketrygdloven § 8-36 andre ledd. Se mer informasjon her: www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/sykmeldinger-i-forbindelse-med-koronaviruset

Ifølge ASA 4313 punkt 15.2 skal kommunen betale driftstilskuddet uendret ved fravær grunnet sykdom sammenhengende inntil 16 dager.

Oppdatert 13. mars:
KS opplyser 13. mars at de vil anbefale kommune å betale driftstilskuddet ved fravær dersom terapeuten pålegges karantene. 

Når det gjelder fravær ved karantene i Oslo kommune, er situasjonen foreløpig uavklart.