Ikke forbud mot pasientbetaling nå

Et tidligere varslet forbud mot å kreve pasientbetaling for tilleggstjenester er utelatt fra Helsedirektoratets rundskriv til Folketrygdloven § 5-8 – Fysioterapi. Helse- og omsorgsdepartementet er imidlertid bedt om å vurdere om denne praksisen skal opphøre.

Det har vært praksis å kreve pasientbetaling for medisinske behandlingsformer som ikke står på takstplakaten, som for eksempel ultralyd og injeksjonsbehandling. Dette er behandlingsformer som aldri tidligere har vært definert som fysioterapi eller manuellterapi. De er likevel dokumentert hensiktsmessige i arbeidet med diagnostikk og behandling.

NMF har informert om denne praksisen i flere takstforhandlinger. Den har derfor vært godt kjent. Staten/KS har hatt full anledning til å reagere hvis de hadde ment at praksisen er i strid med gjeldende regelverk.

Ved takstforhandlingene i 2018 krevde imidlertid Norsk Fysioterapeutforbund at opplistingen av behandlingsformer som det gis stønad til, måtte fjernes fra fysioterapiforskriften. En konsekvens av dette, ifølge NFF, er at det ikke lenger skal være mulig å ta ekstra betalt for tilleggstjenester. I etterkant av NFFs initiativ, 26. august 2019, sendte Helsedirektoratet utkast til revidert Rundskriv der man foreslo følgende innskrenkning av dagens praksis:

«Nødvendig undersøkelse og behandling hos avtalefysioterapeut er dekket av driftstilskuddet og takstene, og fysioterapeuter med driftsavtale skal tilby nødvendig fysioterapi innenfor ordinære egenandeler. Bestemmelsen åpner ikke for at fysioterapeuter kan definere spesifikke behandlingsmetoder eller metoder som krever kostbart utstyr som "tilleggstjeneste" og kreve særskilt betaling for å benytte slike metoder.»

I høringsrunden tok NMF til kraftig motmæle mot dette, idet vi viste til at dette ville bremse fagutviklingen innen fysioterapi og manuellterapi. All fagutvikling i klinikken vil i tilfelle måtte skje uten finansiering, noe som gjør at faget risikerer å bli hengende igjen i gamle undersøkelses- og behandlingsformer. Ultralyddiagnostikk og ultralydveiledete injeksjoner er veldokumenterte medisinske behandlingsformer, og tilbys i mange manuellterapiklinikker og styrker pasienttilbudet i sin alminnelighet – og diagnostikk i særdeleshet. Hensynet til god pasientbehandling tilsier heller ikke noen endring av praksis.

Helsedirektoratet opplyser at de på bakgrunn av NMFs tolkning av regelverket har tatt ut av rundskrivet den aktuelle «presiseringen» (innskrenkningen). I stedet har direktoratet bedt Helse- og omsorgsdepartementet ta stilling problemstillingen.

NMF er tilfreds med at Helsedirektoratet foreløpig har utelatt forbudet mot å ta pasientbetaling fra rundskrivet. NMF vil arbeide for at den fornuftige og gode praksisen med å tillate pasientbetaling for tilleggstjenester får fortsette som i dag. Vi skal holde medlemmene orientert om utviklingen i saken.

Lenke
Revidert rundskriv til Folketrygdlovens § 5-8 fysioterapi