Ny rapport om rygg og nakkesykdommer

– Understreker behovet for bedre organisering av behandlingstilbudet innen muskel og skjelett og styrking av manuellterapiutdanningen, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics på oppdrag fra Norsk Kiropraktorforening, viser at 1,3 millioner nordmenn rammes av rygg- og nakkesykdom. Verdien av tapt helse anslås til 165 milliarder kroner, mens verdien av tapt produksjon i arbeidslivet beregnes til 50 milliarder kroner i året. Rygg- og nakkesykdom koster helsetjenesten årlig 8,7 milliarder. Helsetjenestene for pasientgruppen beskrives som fragmentert, og med begrenset samhandling mellom behandlingsnivå, profesjoner og utdanningstilbud.

Manuellterapeuter, som er eksperter på muskel- og skjelettsykdommer, fikk i 2006 fullmakt til å sykmelde, rekvirere røntgen/MR og henvise til spesialisthelsetjenesten.

 – Denne pasientrettighetsreformen har et stort uutnyttet potensial. Manuellterapitjenesten er ikke beskrevet i noen sentrale helseplaner, og informasjonen om tilbudet er spredt og tilfeldig. Bedre organisering av og informasjon om dette tilbudet til muskel- og skjelettpasienter vil derfor være av stor betydning, sier Lehne. 

Oslo Economics skriver i rapporten at muskel- og skjelettsykdommer ofte er sammensatte og at det er behov for styrket samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten.

– Alle manuellterapeuter er tilknyttet Norsk Helsenett og kommuniserer med andre deler av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten gjennom, epikriser, dialogmeldinger og henvisninger. Forskning viser at manuellterapeuter skriver gode henvisninger til spesialisthelsetjenesten og er oppdatert på retningslinjer for rekvirering av røntgen/MR. Det vil være klokt å satse på manuellterapitjenesten dersom man vil bedre tilbudet for rygg- og nakkepasientene. 

Stortinget har tidligere vedtatt å styrke utdanningen av muskel- og skjelettbehandlere, herunder manuellterapiutdanningen.

– Den eksisterende manuellterapiutdanningen ved Universitetet i Bergen har fått til veldig mye med få midler. Denne rapporten underbygger det akutte behovet for å følge opp Stortingets vedtak om en styrket manuellterapeututdanning, sier Lehne.

 Les rapporten her...