Takstforhandlingene avsluttet

NFFs A2k-godkjenning under lupen.

Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, gikk i år som tidligere til takstforhandlinger med krav som innebar å ta fra manuellterapeuter for å gi til de øvrige fysioterapigruppene. Blant annet krevde NFF en økning av A2k-taksten, med begrunnelse at fysioterapeutspesialister har mer kompetanse enn manuellterapeuter og dessuten krav til faglig oppdatering.

Godkjenningsordningen for A2k skal vurderes
NMF og PFF leverte på sin side krav om frys av A2k-taksten, og at NFFs monopol på å godkjenne for bruk av A2-taksten måtte opphøre, se krav. De to organisasjonene begrunnet dette med at det er uriktig at godkjenningsordninger som utløser offentlige takster forvaltes av en enkelt fagorganisasjon. I dette tilfellet synes det også som om den organisasjonen som er tildelt godkjenningsansvaret, NFF, har etablert retningslinjer som er motivert av hva som gir organisasjonen selv fordeler.

Staten/KS tok vårt krav til følge. Det ble ikke gitt påslag på A2k-taksten og det ble protokollert at Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Helsedirektoratet nå vil «vurdere innretning på takst A2k og forvaltning av godkjenningsordningen».

Takst 50 kan brukes ved møter innad på klinikken
Det har tidligere vært tvil om hvorvidt takst E50 kan brukes for planlagte møter om enkeltpasienter med annet helsepersonell innad på en klinikk.  I forhandlingene ble det avklart at det er anledning til dette.

Vi ber medlemmene merke seg dette. Vi ser ikke bort fra at denne taksten har vært utløst i mindre grad enn det faktiske arbeid skulle tilsi. Takst E50a lyder:

Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet fagpersonell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Taksten beregnes for den samlede møte-/reisetid, ikke per pasient. Taksten kan også brukes ved planlagte telefonmøter.

For møter utover en halvtime, kan E50b brukes for hver påbegynt halvtime. Størrelsen på E50 a og b er på 328 kr (fra 1.7.2019).

Protokolltilførsel
Den økonomiske rammen for dette mellomoppgjøret ble fastsatt til 0,7 %, noe som bare ga 18 millioner kroner til fordeling på takstene. Dette tilsvarer en inntektskomponent på 3,2 % og en kostnadskomponent på 2,77 %. I fordelingen av midlene fikk manuellterapeutenes undersøkelsestakster et påslag som var noe bedre enn fysioterapeutgruppenes. Manuellterapeutenes behandlingstakster, som er den viktigste inntektskilden, fikk derimot lavere påslag enn de andre gruppenes behandlingstakster. Manuellterapeutene fikk dermed totalt sett en svakere inntektsutvikling enn de øvrige. Dette gjorde at NMF leverte en protokolltilførsel som pekte på at dette er uheldig, både for fagutviklingen og pasienttilbudet.

De nye takstene og driftstilskuddet
Driftstilskuddet vil fra 1. juli være på 447.720 kroner. Fra samme tidspunkt blir følgende takster endret:

A1a: +2 kr
A1c: +1 kr
A1d: +3 kr
A1f: +2 kr
A1h: +1

A3a: +1 kr
A3b: +1 kr
A8a: +1 kr
A8b: +1 kr
A9a: +1 kr
A9b: +1 kr

E50a: +3 kr
E50b: +3 kr
E51a: +1 kr
E51b: +2 kr
E51c: +2 kr

H2a: +5 kr
H2b: +5 kr

 

Lenke
Protokoll fra forhandlingene