w

Takstkravene lagt fram

NMF, NFF og PFF har lagt fram sine krav til endringer av takster for staten/KS.

16.05.201914:51 Espen Mathisen

De årlige forhandlingene om takster og driftstilskudd for manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale avtaler startet i går ved at organisasjonene la fram sine krav.

Både NMF og PFF krever kompensasjon for økte utgifter til Helsenett og utgifter/merarbeid i forbindelse med innføring av ny personvernlov. NFF krever ikke disse utgiftene kompensert. De vil avvente en fremtidig inntekts- og kostnadsundersøkelse. NFF krever at fysioterapispesialistenes A2k-takst prioriteres, idet de hevder at spesialistene har mer utdanning enn manuellterapeuter.

NMFs krav og prioriteringer
Norsk Manuellterapeutforening krever at den økonomiske rammen økes slik at avtaleterapeuter får en inntektsøkning på 3,2 % – slik som avtalt i frontfagene – og en ordinær kostnadskompensasjon på 2,46 %. Med overheng fra i fjor, betyr det at takstene samlet sett økes med 0,36 % fra 1. juli.

I tillegg krever NMF at helsenettaksten holdes utenfor den økonomiske rammen. H-taksten er ikke en inntektsgivende og aktivitetsavhengig takst i egentlig forstand, men en delvis kompensasjon for faktiske utgifter terapeutene har ved lovpålagt oppkobling til og drift av helsenett. For å kompensere for avtaleterapeutenes økning i utgifter til helsenettilknytning, krever NMF 43 millioner kroner.

Myndighetene har også pålagt avtaleterapeutene å ha EPJ-programmer som tilfredsstiller de nye personvernreglene. I tillegg til utgifter til nye, oppgraderte EPJer, vil dette også føre til en betydelig merarbeid i form av migrering av data, kurs og opplæring. NMF krever at 44,8 kroner settes av for å kompensere dette.

Når det gjelder takstene peker NMF på at manuellterapeutenes behandlingstakster har hatt en svakere utvikling enn de andre takstene over lang tid. A8-taksten må derfor prioriteres. I tillegg bør undersøkelses- og samhandlingstakstene prioriteres.

Les NMFs krav her…

NFFs krav og prioriteringer
Når det gjelder hvilke takster som bør prioriteres, skriver NFF at det er for stor forskjell mellom allmennfysioterapeutenes og manuellterapeutenes og psykomotorikernes takster. De krever derfor inntektsutjevning mellom ulike fysioterapeutgrupper,og at allmennfysioterapeutenes takster styrkes.

Norsk Fysioterapeutforbund konstaterer at de siste årenes takstutvikling viser «etterslep på inntektsutviklingen, samtidig som utgiftene på kostnadssiden øker». NFF tallfester imidlertid ikke noe inntektskrav, men skriver at de «ser at rammen i frontfaget er 3,2%». De tallfester heller ingen kostnadskrav, utover å vise til at økningen i utvalgte variabler i konsumprisindeksen er på 2,7-3,16%. NFF legger ikke fram noen krav om kompensasjon av økte avgifter til Helsenett eller som følge av tilpasning av EPJer til nye personvernregler. I stedet skriver NFF at de ser frem til å bli invitert til møte med SSB slik at vi kan få ytterligere kunnskap om en mulig ny Inntekts- og kostnadsundersøkelse, og holder muligheten åpen for å fremme et kompensasjonskrav i et senere oppgjør.

NFF mener også at fysioterapeuter som har rett til å utløse takst A2k har mer kompetanse enn manuellterapeuter, og at fysioterapeutspesialister derfor bør honoreres høyere.

Les NFFs krav her…

PFFs krav og prioriteringer
PFF krever at takstene må økes med 0,3% fra 1. juli. Dette skal ifølge forbundet dekke en inntektsøkning på 3,2 og den alminnelige prisstigningen. I tillegg krever PFF 114,5 millioner som skal dekke opp for økte utgifter i forbindelse med klinikkenes utgifter til intern kontroll, innføring av ny personvernlov, økte krav til dokumentasjon av takstbruk, økning i helsenett-avgifter.

PFF krever i likhet med NMF at kompensasjonen for økte helsenettutgifter legges holdes utenfor rammen, slik at avtaleterapeutene ikke må ta av egen inntekt for å dekke medlemsavgiften i NHN.

PFF krever at økningen i den økonomiske rammen fordeles jevnt på alle takstene.

Les PFFs krav her…