Ny pasientjournalforskrift fastsatt

Regjeringen har fastsatt ny forskrift om pasientjournal.

Endringene i forhold til tidligere forskrift er:

  • Ny forskrift gjelder også for personell i apotek. 
  • Forskrift 17. desember 2014 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter oppheves, og enkelte av bestemmelsene er innarbeidet i den nye forskriften. Samtidig er reglene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter harmonisert.
  • Videre er det tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforordning.
  • Journalføring og kommunikasjon av helseopplysninger mellom personell og virksomheter skal som hovedregel skje ved hjelp av elektroniske midler. Bestemmelsen i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 3, som slår fast at pasientjournaler skal føres elektronisk, er derfor gjentatt i den nye forskriften.
  • Regler som følger av EUs personvernforordning, helsepersonelloven og pasientjournalloven er i hovedsak ikke gjentatt i forskriften. Personvernforordningen artikkel 35 om vurdering av personvernkonsekvenser, artikkel 32 om sikkerhet og artikkel 34 om underretning til den registrerte om personvernbrudd er eksempler på sentrale regler i personvernforordningen, som ikke er gjentatt i forskriften.

 Ny forskrift om pasientjournal