– Fysioterapeututdanningen må utvides

En ny undersøkelse fra Senter for profesjonsstudier viser at hver fjerde fysioterapeut opplever at den treårige fysioterapeututdanningen ikke er et godt grunnlag for å utføre oppgavene de møter i arbeidslivet.

På spørsmål om utdanningen var et godt grunnlag for å starte yrkeskarrieren, sa nesten halvparten at de var middels fornøyd eller ikke fornøyd. 

Undersøkelsen fra Senter for profesjonsstudier fins her…

Studieleder Hege Bentzen ved OsloMET uttaler til fysioterapeuten.no at dette kan være et uttrykk for at en treårig bachelorutdanning er for kort til å forberede studentene på deres selvstendige behandleransvar. Fagseksjonsleder Steinar Hummelsund ved fysioterapiutdanningen på Høgskolen Vestlandet stiller spørsmål om fysioterapeutenes arbeidsoppgaver er for mange og for komplekse i forhold til dagens grunnutdanning. Han tror derfor at det går mot at fysioterapeututdanningen blir femårig. 

NMF mener at resultatet fra denne undersøkelsen ikke burde komme som en overraskelse. Foreningen har ved flere anledninger argumentert for at grunnutdanningen i fysioterapi bør utvides til fem år, blant annet i høringsinnspill til Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen har vært den samme som Bentzen og Hummelsund nå kommer med.

Utvidelse av fysioterapi-studiet fra tre til fem år vil representere et betydelig løft for faget, men vil imidlertid kreve ressurser. En norsk satsning innenfor muskel- og skjelettområdet kan være nært forestående. Fysioterapeuter bør her kjenne sin besøkelsestid, og arbeide for at friske midler fra en slik muskel- og skjelettsatsning også kommer fysioterapien til gode.

Hans Olav Velle,
fagansvarlig Norsk Manuellterapeutforening