Revidert ASA 4313 signert

- Godtgjørelse for deltakelse på administrative møter i kommunen.
- Størrelse på avtalehjemmel skal være i samsvar med omfanget terapeuten forutsettes å arbeide.
- Enighet om maksimal husleie for vikarer.

Dette er noen av de viktigste punktene i revidert rammeavtale om selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet, ASA 4313.  Forhandlingene med KS om rammeavtalen ble avsluttet fredag. Avtalen gjelder 1.1.2019-31.12.2020.

Møtegodtgjørelse til alle
Nytt fra årsskiftet er at alle selvstendig næringsdrivende manuellterapeuter og fysioterapeuter skal få møtegodtgjørelse etter kommunens satser når de deltar i administrative møter i kommunen.

– Vi er veldig fornøyd med at alle nå kan få godtgjort slike møter. Dette fremmer samarbeid i kommunene og hindrer tap for de næringsdrivende, sier Peter Chr. Lehne.

Økning av små avtaler
I den nye avtalen tas det også med et punkt om at størrelse på en avtalehjemmel skal være i samsvar med omfanget terapeuten forutsettes å arbeide. Partene er også enige om å kartlegge omfang og fordeling av deltidshjemler, slik at mer målrettede tiltak kan settes inn.

– Vi krevde at alle som arbeider utover avtalehjemmelens omfang skulle får økt tilskudd nå. Det ville ikke KS. Vi oppfatter imidlertid at KS' intensjon er at små hjemler skal fylles opp.

– NMF er også glad for at KS ønsker å gjennomgå rammeavtalen for å gjøre den mer lettforståelig. Dette kan bidra til å skaper mindre konflikter i saker om tildeling.

Endringer
Følgende punkter er nye eller endret i forhold til gjeldende avtale:

  • Møtegodtgjørelse. Alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som deltar i administrative møter tilstås møtegodgjørelse etter kommunens satser. Kommunen betaler møtegodtgjørelse dersom kommunen avlyser administrativt møte senere enn 24 timer før møtets planlagte oppstart.
  • Flytting av praksis. Kommunen skal som før normalt ikke motsette seg flytting. Men før samtykke gis, skal kommunen nå vurdere om flyttingen medfører negative konsekvenser for tjenestetilbudet før samtykke gis, herunder kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.
  • Størrelsen på avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget fysioterapeuten forutsettes å arbeide. Terapeuter som ønsker å arbeide deltid ved siden av undervisning eller forskning får ikke lenger adgang til å avtale mindre enn 50 prosent av fullt driftstilskudd,
  • I en egen protokoll er NFF, NMF og PFF enige om at vikarleien ikke kan avtales høyere enn summen av hjemmelshavers dokumenterte kostnader i forbindelse med praksisen i leieperioden, med et påslag på inntil 15 prosent.
  • Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe våren 2020 for å vurdere restrukturering og tydeliggjøring av teksten i rammeavtalen. Arbeidsgruppen avslutter sitt arbeid i forkant av forhandlingene høsten 2020.

 ASA 4313 – Rammeavtale om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet, 01.01.2019 – 31.12.2020.

(Bildet: Leder av KS' forhandlingsdelegasjon Anne Tøndevold og NMF-leder Peter Chr. Lehne ved signering av revidert rammeavtale).