NMFs krav til ny rammeavtale

Utvidelse av små driftsavtaler til reelt praksisomfang. En mer rettferdig tildelingsprosess, ved at faglige kvalifikasjoner tillegges størst vekt ved tildeling av driftshjemler.

Dette er noen av NMFs viktigste krav ved forhandlingene om revidert ASA 4313. ASAS 4313 er rammeavtalen som regulerer driftsavtaleterapeutenes virksomhet i KS-området, det vil si hele kommune-Norge unntatt Oslo.

Oppjustering av avtaler
Stortinget og KS har uttalt at full praksis skal utløse fullt driftstilskudd. Dette prinsippet er blitt uthult gjennom at kommunene har tillatt at fulltidshjemler splittes opp i deltidshjemler, samtidig som man har forutsatt at terapeutene arbeider utover driftsavtaletiden. NMF krever at kommunene sørger for at driftsavtalene blir i samsvar med terapeutenes praksisomfang. Dersom en kommune mener at terapeutenes praksisomfang går ut over kommunenes tjenestebehov, må den fremlegge dokumentasjon på dette.  

Klarere kriterier
NMF fremmer også flere krav som har til hensikt å forplikte kommunene til å legge størst vekt på faglige kvalifikasjoner ved tildeling av avtalehjemler. Relevant utdannelse og arbeidserfaring må være avgjørende. Personlig egnethet bør ikke tillegges betydning hvis flere kandidater anses som «godt egnet». Dette er påpekt i uttalelser fra Sivilombudsmannen en rekke ganger, og bør presiseres i avtaleverket.

Det forekommer ofte at en kommune innstiller bare én kandidat til tross for at det er flere kvalifiserte søkere til en hjemmel. NMF krever at der det er flere kvalifiserte søkere, skal kommunen innstille to eller flere kandidater. Dette vil bidra til å sikre at kommunene faktisk gjennomfører en sammenliknende vurdering av søkerne. NMF krever også at kommunen ikke må inngå avtale med innstilt terapeut før klagebehandling er avsluttet.

  NMFs krav...