w

Høringsuttalelser

Høringsuttalelser mv. fra NMF

21.08.201811:18 Anne-Stine Gjervoldstad

2018

 25.10.2018 Høringsuttalelse - Statsbudsjett 2019

 28.09.2018 Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

 25.07.2018 Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (kopi av Questback skjema til Kunnskapsdepartementet)

 04.07.2018 Høringsuttalelse - Forslag til ny pasientjournalforskrift

 01.02.2018 Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam


2017

 16.05.2017 Høringsuttalelse - HIS 1153-3 Høringsutkast 2017 Tjenestebasert adressering Del 3: Tjenestetyper

 03.07.2017 Høringsuttalelse - Forskrift om funksjon og kvalitet i kommunale fysioterapitjenester

 03.02.2017 Høring – Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8.


2015

 20.11.2015 Høring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova 

 14.10.2015 Høring – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester

 29.09.2015 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, forskrift som regulerer avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav

 25.09.2015 Høring - Fritt rehabiliteringsvalg

 02.02.2015 Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

 15.01.2015 Høring – Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten


2014

 24.11.2014 Høring —forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter

 12.11.2014 Høring – forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

 16.09.2014 Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75-80 år

 16.09.2014 Høring - Fritt behandlingsvalg

 27.08.2014 NMFs innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten

 13.01.2014 Høring - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter


2013

 25.09.2013 Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

 12.09.2013 Høring - Ny pasientjournallov og helseregisterlov

 12.09.2013 Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

 10.09.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. Oppnevning av kontaktperson

 12.06.2013 Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser – anbefalinger for primærhelsetjenesten

 09.04.2013 Høring om forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)

 11.01.2013 Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet

 11.01.2013 Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed


2012

 08.11.2012 Vedrørende forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§15 og 23

 08.03.2012 Høringsnotat – Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap

 08.03.2012 Høring om endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger

 07.03.2012 Høring - revidert fastlegeforskrift

 07.02.2012 Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter


2011

 12.12.2011 Høringsnotat – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger

 03.10.2011 Høring – etablering av nasjonal kjernejournal

 20.09.2011 Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

 15.06.2011 Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

 04.04.2011 Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedr. gjennomgang av takstsystemet  - rapport fra arbeidsgruppe 

 18.01.2011 Høring om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester


2010

 25.08.2010 Høring om forskrift informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre

 12.08.2010 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom

 11.08.2010 Høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land

 10.08.2010 Høyringsnotat om forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald mm

 19.03.2010 Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre


2009

 18.06.2009 Endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre mv

 06.05.2009 Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter

 25.02.2009 Endring av helsepersonellovens spesialistgodkjenningsordning

 12.01.2009 Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser. Etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre


2008

 05.09.2008 Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten

 05.09.2008 Forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land

 30.06.2008 Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.

 11.06.2008 Høring om optikers henvisningsadgang til øyelege

 27.05.2008 Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet


2007

 18.12.2007 Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter

 28.10.2007 Tiltak mot trygdemisbruk

 19.10.2007 Uttalelse Helse- og omsorgskomiteen vedr. statsbudsjett 2008

 25.10.2007 Krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger av NAV

 14.09.2007 Helsepersonellovens autorisasjonsordning

 22.05.2007 Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett


2006

 19.10.2006 Åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen, budsjett 2007

 18.08.2006 Nasjonal Helseplan 2007-2010