Praksisveiledning

Praksisveiledere og praksissteder

Kriterier for godkjenning av praksisveiledere for studenter ved utdanning i manuellterapi


Kandidaten må være manuellterapeut etter forskrift og godkjent spesialist på området.

Kandidaten må ha minimum 5 års praksis etter avlagt eksamen i manuellterapi.

Kandidaten må dokumentere faglig aktivitet innen fagområdet manuellterapi de siste 5 år.

Med faglig aktivitet menes blant annet:

  • Gjennomført regelmessig undervisning innen manuellterapi
  • Undervist ved manuellterapikurs eller manuellterapirelaterte kurs
  • Deltatt i sensorvirksomhet innen fagområdet manuellterapi
  • Deltatt i forskning innen området
  • Deltatt i relevant fagpolitisk arbeid

Nye godkjente veiledere forplikter seg til å gjennomføre opplæring ved Klinisk masterstudium i manuellterapi, MMT ved UiB, før de starter opp veiledning av studenter fra utlandet.

Administrasjonsgebyr for behandling av søknad: 1000 kroner

Kriterier for godkjenning av praksissteder for studenter ved utdanning i manuellterapi

Lokaliteter og drift av praksisstedet må være i overensstemmelse med NMFs normer og regler.

Praksisstedet må ha fasiliteter som ivaretar de behov studenter og veiledere har i forbindelse med studentveiledningen. Dette innebærer at studentene må disponere et lydavskjermet kontor i den tiden de er i veiledet praksis.

Minst en godkjent veileder må være tilknyttet praksisstedet og ha sin daglige praksis der. Det kreves også at de godkjente praksisstedene har knyttet til seg 2 godkjente eksterne veiledere i undervisningen på praksisstedet.

Det skal være minimum 2 studenter ved hvert praksissted, og maksimum 4 studenter per veileder.

De godkjente praksisstedene som har studenter fra masterstudiet i manuellterapi MMT ved UiB må forplikte seg til å følge studieplan og innrapporteringsrutiner for denne utdanningen. Praksissteder som har studenter med utdanning i manuellterapi fra utlandet, må forplikte seg til å følge samme veiledningsrutiner og innrapporteringsrutiner som det som benyttes ved MMT, UiB.

Administrasjonsgebyr for behandling av søknad: 1000 kroner