w

Sykeavbruddsforsikring

04.09.201809:46 Tommy

Når inntektene reduseres, men utgiftene løper 
Har du tenkt over hva som vil skje hvis du som selvstendig næringsdrivende, eller nøkkel-personer i din organisasjon, skulle bli sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke? Du vil bli stilt overfor et tosidig økonomisk problem: En del av inntekten tapes i en periode, samtidig som en rekke faste driftsutgifter må betales. Det kan gjelde lønn til ansatte, husleie, strøm, telefon, renter m.m.
 
Hva gir folketrygden? 
Selvstendig næringsdrivende får, etter en ventetid på 16 dager, utbetalt obligatorisk sykelønn fra folketrygden. Sykelønnen er 65% av antatt årlig arbeidsinntekt. Det ytes ikke sykelønn for den del av inntekten som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (Aktuell G pr.dato.)

Folketrygdens frivillige tilleggstrygd 
Du kan tegne frivillig tilleggstrygd opp til 6G i folketrygden. På denne måten kan du sikre deg hel eller delvis sykelønn fra første dag via trygdekontoret, men tilleggstrygden dekker ikke opp de faste driftsutgifter, som må betales selv om inntekten reduseres.

Premier
Karens 16 dager.

Dagserstatning Premie
2000 28.400
1500 21.300
1000 14.200
500 under 35 år 7.100


Hvem kan tegne sykeavbruddsforsikring? 
Innehaver av firma/selvstendig næringsdrivende hvis driftsutgifter fortsatt løper selv om næringsinntekten helt eller delvis faller bort på grunn av sykefravær. Den forsikrede må være under 55 år når forsikringen tegnes, men forsikringen kan fornyes til den forsikrede fyller 67 år. Arbeidslønnen over 6G* kan også dekkes. 

Erstatningstid 
Dagpengeerstatning utbetales fra utløpet av avtalt karenstid, og så lenge sykdommen/ulykken medførerer fullstendig fravær fra arbeidsstedet i inntil 365 dager for ett og samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. 

Viktig unntak 
Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dager etter at forsikringen ble tegnet eller tidligere, gir ikke rett til erstatning. 

Skatteforhold 
Premien for sykeavbruddsforsikring er fradragsberettiget på linje med andre driftsutgifter, når dagpengebeløpet ikke overstiger de faste driftsutgifter. Erstatningen regnes som skattepliktig inntekt. 

For bestilling av sykeavbruddsforsikring, ta kontakt med Forsikringspartner!

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon: 

Stein Olaf Sando
Bedrift

MOBIL 913 69 556
TELEFON 22 51 13 78

Kontakt Stein O. Sando

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

MOBIL 930 18 581
TELEFON 22 51 13 73

Kontakt Geir M. Sørensen