Sykeavbruddsforsikring

Når inntektene reduseres, men utgiftene løper 
Har du tenkt over hva som vil skje hvis du som selvstendig næringsdrivende, eller nøkkel-personer i din organisasjon, skulle bli sykmeldt på grunn av sykdom eller ulykke? Du vil bli stilt overfor et tosidig økonomisk problem: En del av inntekten tapes i en periode, samtidig som en rekke faste driftsutgifter må betales. Det kan gjelde lønn til ansatte, husleie, strøm, telefon, renter m.m.
 
Hva gir folketrygden? 
Selvstendig næringsdrivende har rett til sykepenger fra 17. fraværsdag.

  • For deg som er selvstendig næringsdrivende utgjør sykepengene 80 prosent av sykepengegrunnlaget.

NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring. Premiegrunnlaget er en anslått forventet næringsinntekt. Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til feriepenger av sykepengene.


Premier
Karens 16 dager.

Dagserstatning Årsremie under 60 år Årspremie over 60 år
2000 41 070 45 510
1500 33 300 35 520
1000 17 705 18 815
750 14 430 14 985
500 8658 9213


Hvem kan tegne sykeavbruddsforsikring? 
Innehaver av firma/selvstendig næringsdrivende hvis driftsutgifter fortsatt løper selv om næringsinntekten helt eller delvis faller bort på grunn av sykefravær. Forsikringen kan fornyes til den forsikrede fyller 70 år.

Erstatningstid 
Dagpengeerstatning utbetales fra utløpet av avtalt karenstid, og så lenge sykdommen/ulykken medførerer fullstendig fravær fra arbeidsstedet i inntil 365 dager for ett og samme sykdoms-/ ulykkestilfelle. 

Viktig unntak 
Sykdom som har vist symptomer i de første 30 dager etter at forsikringen ble tegnet eller tidligere, gir ikke rett til erstatning. 

Skatteforhold 
Premien for sykeavbruddsforsikring er fradragsberettiget på linje med andre driftsutgifter, når dagpengebeløpet ikke overstiger de faste driftsutgifter. Erstatningen regnes som skattepliktig inntekt. 

For bestilling av sykeavbruddsforsikring, ta kontakt med Forsikringspartner!

Forsikringspartner har et eget dedikert team som står til medlemmenes disposisjon: 

Stein Olaf Sando
Bedrift

MOBIL 913 69 556
TELEFON 22 51 13 78

Kontakt Stein O. Sando

Geir Morten Sørensen
Bedrift/Daglig leder

MOBIL 930 18 581
TELEFON 22 51 13 73

Kontakt Geir M. Sørensen