w

Manuellmedisinsk smertebehandling

17.09.201812:33 Tommy

Dette er en nyutviklet kursrekke som bygger på vitenskapsbasert kunnskap om smertebehandling. Kursene fokuserer på manuelle behandlingsteknikker som spesifikk leddbehandling og nålebehandling. Slik nålebehandling av bløtvevet er godkjent som fysioterapi av myndighetene. Basis for denne anvendte kunnskapen er forståelse av hvordan hjernen og kroppen påvirkes av smerte og smertemodulering. Kursrekken innfører og et nytt prinsipp i forståelsen av funksjon og funksjonsbedring hos pasientene. I stedet for at man tradisjonelt har ment at feilfunksjon leder til smerte, sier nyere forskning at smerter fører til feilfunksjon. Reduseres smertene, bedres også funksjon. Ved å sette i verk behandlingstiltak som retter seg direkte mot smertereduksjon, er det gode holdepunkter for at dette vil gjøre funksjonsnormalisering lettere og raskere.

MMS-kursene består av fire kurs som kan tas uavhengige av hverandre, bortsett fra det første kurset som må tas først.

Kurs 1
Introduksjonskurs i MMS

Kurs 2
MMS ved cervicale tilstander og overekstremiteter

Kurs 3
MMS ved lumbale tilstander, bekkenrelaterte lidelser og underekstremiteter

Kurs 4
MMS ved thoracale tilstander og costae

Målgruppe. Kurset henvender seg først og fremst til fysioterapeuter i klinisk praksis.

Kompetanse. Hvert kurs avsluttes med en kursprøve av typen multiple choice. Gjennomført kursrekke vil gi et kompetansebevis utstedt fra NMF og kan brukes i markedsføring til primærkontakter for å få henvist pasienter med forskjellige smertetilstander til klinikken.

Kursutviklere. Kursrekken er utviklet av fire manuellterapikapasiteter med teoretisk og praktisk spisskompetanse:

  • Roar Jensen, PhD, manuellterapeut og førsteamanuensis. Hans doktorgradsarbeid handler bl.a. om smertefysiologi. Han har dessuten eksamen i klassisk akupunktur. 
  • Jostein Ellingsen, manuellterapeut, universitetslektor, bl.a. ansvarlig for undervisningen i manuelle behandlingsteknikker ved Universitetet i Bergen. 
  • Petter Bogsti, manuellterapeut, kursleder idrettsfysioterapi og primus motor i utvikling og undervisning i triggerpunktbehandling med nåler. 
  • Øyvind Segtnan, manuellterapeut og kurslærer i manuellterapi og sentral i videreutviklingen av de manuelle behandlingsteknikkene i Norge.