Høringsuttalelser mv. fra NMF

28.09.2018     Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid
25.07.2018   Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (kopi av Questback skjema til Kunnskapsdepartementet)
04.07.2018     Høringsuttalelse - Forslag til ny pasientjournalforskrift
01.02.2018     Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam
03.07.2017 Høringsuttalelse - Forskrift om funksjon og kvalitet i kommunale fysioterapitjenester
16.05.2017   Høringsuttalelse - HIS 1153-3 Høringsutkast 2017 Tjenestebasert adressering Del 3: Tjenestetyper

03.02.2017     Høring – Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Forslag til endring av folketrygdloven § 5-8.
20.11.2015     Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova 
14.10.2015     Høring – forslag til endring i forskrift til pasientskadeloven – økning av tilskudd fra private helsetjenester
29.09.2015     Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet, forskrift som regulerer avtalefysioterapeutenes virksomhet, herunder kvalitets- og funksjonskrav
25.09.2015     Høring - Fritt rehabiliteringsvalg
02.02.2015     Forslag til ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS
15.01.2015     Høring – Forslag til endringer i forskrift om elektronisk kommunikasjon ved innsending av erklæringer og uttalelser til Arbeids- og velferdsetaten
24.11.2014        Høring —forenkling av regelverket for dekning av pasienters reiseutgifter
12.11.2014     Høring – forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter
16.09.2014     Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75-80 år
16.09.2014     Høring - Fritt behandlingsvalg
27.08.2014     NMFs innspill til regjeringens arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten
13.01.2014     Høring - forslag til forskrift om å autorisere manuellterapeuter
25.09.2013     Høring - forslag til forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren
12.09.2013     Høring - Ny pasientjournallov og helseregisterlov
12.09.2013     Innspill til regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
10.09.2013     Endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m. Oppnevning av kontaktperson
12.06.2013     Bildediagnostikk ved a-traumatiske muskel- og skjelettlidelser – anbefalinger for primærhelsetjenesten
09.04.2013     Høring om forslag til forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)
11.01.2013     Høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet
11.01.2013     Regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed
08.11.2012     Vedrørende forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§15 og 23
08.03.2012     Høringsnotat – Forslag til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap
08.03.2012     Høring om endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger
07.03.2012     Høring - revidert fastlegeforskrift
07.02.2012     Høring - forslag om endringer i turnusforskriften for fysioterapeuter
12.12.2011     Høringsnotat – tiltak for å forebygge og avdekke misbruk av velferdsordninger
03.10.2011     Høring – etablering av nasjonal kjernejournal
20.09.2011     Samhandlingsreformen – forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop. 91 L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
15.06.2011     Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren
04.04.2011     Innspill til Helse- og omsorgsdepartementet vedr. gjennomgang av takstsystemet  - rapport fra arbeidsgruppe 
18.01.2011     Høring om ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
25.08.2010     Høring om forskrift informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre
12.08.2010     Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven – raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom
11.08.2010     Høringsuttalelse vedrørende utkast til forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land
10.08.2010     Høyringsnotat om forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald mm
19.03.2010     Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre
18.06.2009     Endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven - innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre mv
06.05.2009     Forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter
25.02.2009     Endring av helsepersonellovens spesialistgodkjenningsordning
12.01.2009     Tilgang til behandlingsrettede helseregistre på tvers av virksomhetsgrenser. Etablering av virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre
05.09.2008     Forslag til forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten
05.09.2008     Forslag til endringer i folketrygdloven mv. - etablering av en ordning for refusjon av pasienters utgifter til helsehjelp (ikke-sykehusbehandling) i andre EØS-land
30.06.2008     Kommentarrunde før vedtakelse av ny forskrift om autorisasjon mv. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land.
11.06.2008     Høring om optikers henvisningsadgang til øyelege
27.05.2008     Forskrift om forsøksordning i to fylker som gir psykologer rett til å dokumentere arbeidsuførhet
18.12.2007     Utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter
28.10.2007     Tiltak mot trygdemisbruk
19.10.2007     Uttalelse Helse- og omsorgskomiteen vedr. statsbudsjett 2008
25.10.2007     Krav til elektronisk kommunikasjon mellom leger av NAV
14.09.2007     Helsepersonellovens autorisasjonsordning
22.05.2007     Implementering av EU-direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for helsepersonell i norsk rett
19.10.2006     Åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen, budsjett 2007
18.08.2006     Nasjonal Helseplan 2007-2010