– Femårig fysioterapimaster!

Dato: 19.12.2017

NMF forslo femårig fysioterapeututdanning på møte i Kunnskapsdepartementet. 

Dette NMFs hovedbudskap på møtet som handlet om fremtidens fysioterapeututdanning. 

Selv med dagens oppgaver tillagt fysioterapeutene, er en treårig bachelorutdanning av for kort varighet.  Flere sentrale personer knyttet til utdannings- og fagmiljøet har for lenge siden uttalt at tre år ikke er nok tid til å gi studentene all den kunnskap de trenger. NMF har også besluttet å arbeide for at fysioterapeututdanningen skal bli et femårig profesjonsstudium. 

– Etter 1.1.2018 får pasientene direkte tilgang til fysioterapeuter. Den nye forskriften om funksjon og kvalitet stiller også nye krav til fysioterapeutene. De nye kravene til fysioterapiyrket forsterker behovet for en lengre utdanning, sa NMFs leder Peter Lehne. 

Fysioterapeutenes grunnutdanning har tradisjonelt vært innrettet mot en situasjon der det foreligger en medisinsk diagnose før pasienten henvises til fysikalsk behandling.

– Utredning og diagnostikk må derfor inn som nye emner i fysioterapeututdanningen, understreket NMF-lederen. 

Hans Olav Velle presenterte NMFs forslag til oppbygning av et femårig masterstudium. I tillegg til å styrke sykdomslære, fysiologi og vitenskapsteori og forskningsmetode fra dagens rammeplan, foreslår NMF at studiet også skal omfatte 30 studiepoeng i basalfag som humanbiologi, kjemi og biokjemi. Dette er fag som blant annet gir mer inngående kjennskap til hvordan kroppens celler fungerer. 

– Fagene er en nødvendighet for å skape god forståelse av hvordan kroppens organsystemer og signalsystemer fungerer. 30 studiepoeng med biomedisinske basalfag vil være på nivå med utdanningene i medisin, odontologi og bachelor i ernæring. Uten slike basalfag er det lett at en foretar forenklinger av virkeligheten som blir upresise og mangelfulle, sa Velle. 

Gruppen som leder arbeidet med å utvikle retningslinjer for fysioterapeututdanningen består av Ole Eskild  Edvardsen (Helse Sør-Øst, leder) , Beate Ytreberg, Universitetet i Tromsø (UiT) – nestleder, Morten Nikolaisen, Universitetet i Tromsø (UiT), Unni Vågstøl, Høgskolen på Vestlandet (HVL) Kåre Rønn Richardsen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Magni Håvardstun, Førde kommune, Alf Sigurd Solberg, privatpraktiserende Hamar, Kristina Waksvik, NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold.  Sekretær for gruppen er Mia Andresen, Kunnskapsdepartementet. 

Lenke til NMFs skriftlige innspill til møtet
Svar på spørsmål fra departementet
Vedlegg. Forslag til endringer i forhold til dagens rammeplan

 

Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har satt i gang arbeid med å utvikle nye nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene.

Departementet har nedsatt en egen gruppe som skal utarbeide retningslinjer for den nye fysioterapeututdanningen.

Gruppen arrangerte forrige uke et dialogmøte med yrkessforeningene på området, Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF). 

NMF var representert med Peter Chr. Lehne, Hans Olav Velle og Espen Mathisen.

På bildet: Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe og representanter for organisasjonene.