NMF: Utvid Egenandelstak 1

Dato: 19.09.2016

– Legg egenandeler til fysioterapi og manuellterapi inn under Egenandelstak 1. 

I en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet foreslår Norsk Manuellterapeutforening at utgifter til fysioterapi og manuellterapi legges inn under Egenandelstak 1. NMF støtter dermed ikke regjeringens forslag om å fjerne diagnoselisten og beholde Egenandelstak 2.

NMFs forslag har tidligere vært utredet av en arbeidsgruppe der blant annet Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet deltok. De uttalte at:

Personer med funksjonshemming eller kronisk sykdom som har en opphopning av utgifter til helsetjenester, vil bli bedre ivaretatt gjennom en felles takordning. Brukere med stort behov for helsetjenester som i dag oppnår frikort under begge takordningene, vil samlet sett få reduserte utgifter til egenandeler (…) Dette innebærer en vesentlig bedre skjerming av en gruppe som ofte har både langvarig og sammensatt behov for behandling.

Arbeidsgruppen anbefalte ikke en modell som tilsvarer forslaget i departementets høringsnotat, på grunn av den usosiale profilen. 

Les NMFs høringsforslag

Innføring av automatisk frikortordning for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten mv.