– Problematisk informasjonsplikt

Dato: 22.12.2017

NMF ber medlemmer innhente pasientsamtykke før informasjon om henvisning gis til fastlege. 

Dersom pasienten ikke samtykker til at slik informasjon skal sendes fastlegen, ber NMF medlemmet ta kontakt med foreningen.

Kolliderer med lovens taushetsbestemmelser
Ny forskrift om funksjon og kvalitet i fysioterapitjenesten, som tar til å gjelde 1. januar 2018, pålegger manuellterapeuter å informere fastlegen når de henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten. Informasjonsplikten er uten unntak. Det forutsettes ikke at det innhentes samtykke fra pasienten, heller ikke at pasienten skal informeres når taushetsbelagt informasjon sendes til en instans som ikke er direkte involvert i behandlingen.
  NMF mener den ubetingede informasjonsplikten i den nye forskriften er problematisk. Helsepersonelloven sier at taushetsbelagte pasientopplysninger bare skal sendes annet helsepersonell dersom det er nødvendig for å kunne gi helsehjelp på forsvarlig måte. Ifølge samme lov skal slike opplysninger heller ikke sendes dersom pasienten motsetter seg det, sier Peter Chr. Lehne. 

Datatilsynet
Norsk Manuellterapeutforening ba i oktober om Datatilsynets vurdering av om den nye informasjonsplikten er i tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven og Lov om pasient- og brukerrettigheter. Datatilsynet har ennå ikke besvart foreningens forespørsel. 

– Inntil situasjonen er avklart, anbefaler vi medlemmene å be om pasientens samtykke til å sende informasjon til fastlege ved henvisning til spesialisthelsetjeneste. I tilfelle en pasient ikke gir samtykke, ber vi medlemmene ta kontakt med foreningen. Vi vil da gi informasjon til medlemmet om hvordan saken da står.