ASA-forhandlinger startet

Dato: 04.11.2016

NMF leverte i dag krav til endringer i ASA 4313-avtalen til KS. 

ASA 4313 er en rammeavtale mellom KS og yrkesorganisasjonene om drift av fysioterapi- og manuellterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten. NMF ble avtalepart i år, og krevde tidligere i høst reforhandling av avtaleteksten som har vært uendret siden 2013. 

I dag startet forhandlingene ved at yrkesorganisasjonene la fram sine krav for KS. NMFs hovedkrav kan sammenfattes slik:  

 • Kommunene skal til enhver tid ha det antallet driftshjemler som er nødvendig for å yte et forsvarlig helsetilbud til sine innbyggere.
 • Kommunene kan bare opprette deltidshjemler i tilfeller der det er dokumentert at dette samsvarer med det reelle behovet. Ved ledighet i deltidshjemmel pålegges kommunen å kartlegge det reelle behovet og lyse ut avtalehjemmel i samsvar med dette.
 • Objektive kriterier for faglig skikkethet skal vektlegges ved tildeling av hjemler. Videreutdanning skal aldri telle negativt.
 • Behandlingsoppgaver utenfor institutt ivaretas gjennom frivillige løsninger.
 • Når avtaleterapeut påtar seg behandlingsoppgaver utenfor institutt, skal kommunen yte praksiskompensasjon i tillegg til honorar.  
 • Organisasjonene skal likebehandles ved deltakelse i kommunale samarbeidsutvalg og gjennom deltakelse i kommunale prosesser som omhandler tildeling av hjemler.
 • Organisasjonene skal likebehandles ved utforming av retningslinjene for nasjonal tvisteløsningsnemnd.
 • Organisasjonene skal likebehandles vedrørende oppnevning av medlemmer til, og retningslinjer for arbeidet til nasjonal tvisteløsningsnemnd.  Nemnda skal administreres av KS.
 • Retten til overdragelse ved nedtrapping skal omfatte alle med 50 % eller mer av full hjemmel.
 • Kommunen kan ved flytting ikke stille vilkår om at praksis skal etableres i tilknytning til annen praksis.
 • Terapeuter over 62 år skal ha et arbeidsår på 43 uker.
 • Aldersgrensen for terapeuter heves til 72 år. 


I tillegg krever NMF gjennomført en rekke presiseringer og endringer i selve avtaleteksten. Endringene er dels begrunnet med at avtaleverket må oppdateres som følge av at det nå er tre organisasjoner som er formelle parter. Dels tar endringene sikte på å klargjøre avtaleverket slik at konflikter kan reduseres og fortolkningstvil minimeres.

Ny, reforhandlet avtale vil ta til å gjelde fra 1.1.2017. 

 

Lenke

 NMFs hovedkrav