Nedgang i avtalefysioterapi

Dato: 30.04.2018

Ferske tall fra Helsedirektoratet viser nedgang i antall behandlinger hos fysioterapeuter med kommunale driftsavtaler i 2017-2018. Dette er bekymringsfullt i en situasjon der vi opplever befolkningsvekst generelt, og andelen eldre øker spesielt, uttaler NMF-leder Peter Lehne.

Direktoratets takstbruksundersøkelser viser at det utføres færre behandlinger hos avtaleterapeuter enn i perioden 2016-17. Samtidig synker antallet terapeuter med refusjonsadgang.

– Nedgangen i antall behandlinger er større enn reduksjonen i antallet terapeuter skulle tilsi. Vi har fryktet at ulike pålegg fra myndighetene ville føre til mer administrativt arbeid, noe som ville gå på bekostning av tid til behandlende virksomhet. Disse tallene indikerer at nettopp dette kan ha skjedd, sier Lehne.

NMF advarte under takstforhandlingene i fjor mot en utvikling der offentlige krav fører til at mer tid går med til rent administrativt arbeid. I NMFs krav het det bl.a. at avviklingen av diagnoselisten innebærer at alle pasienter nå må kreves for egenandel inntil de får opptjent frikort og at dette vil føre til administrativt merarbeid. Det samme vil pålegget om å sende inn oppgjørskrav hver annen uke.

– Vi krevde at det administrative merarbeidet i klinikkene måtte kompenseres slik at det ikke gikk ut over pasientbehandlingen. Blant annet ba vi om at det måtte legges til rette for bruk av hjelpepersonell, slik at driften kunne effektiviseres og profesjonaliseres. Dette kravet ble avvist, men problemstillingen og dermed kravet kan synes å bli enda mer aktuelt i år, uttaler Lehne.