NMF i budsjetthøring

Dato: 30.10.2017

Møtte Stortingets helse- og sosialkomite om statsbudsjettet for 2018. 

NMF ba om muskelskjelettmaster der også manuellterapi er med.  Foreningen ba også om at Raskere tilbake-ordningen blir beholdt og at sammenslåing av Egenandelstak 1 og 2 blir gjennomført. 

Det var NMFs leder Peter Lehne og Kristine Vegstein som representerte foreningen i budsjetthøringen i Helse- og omsorgskomiteen. 

Stortingets utdanningskomite har tidligere pekt på behovet for høyt kvalifisert personell på muskel- og skjelettområdet, inklusive manuellterapeuter. Men i statsbudsjettet for 2018 kommer det bare fram at regjeringen arbeider med en femårig muskel- og skjelettutdanning for kiropraktorer. 

Dagens toårige manuellterapiutdanning har alt for knappe ressurser til å drive forskning og fagutvikling. Vi ber komiteen bidra til at regjeringen arbeider for en femårig masterutdanning på muskel- og skjelettfeltet der også manuellterapi er med, sa Lehne.

NMF viste til at Raskere tilbake er en velfungerende ordning, der størstedelen av midlene går til muskel- og skjelettpasienter. 

– Vi frykter at overføring til helseforetakenes ordinære budsjetter fører til redusert oppmerksomhet mot disse pasientene.  Det vil redusere innsatsen, forsinke aktiv oppfølging, og dermed gi økt sykefravær og økte offentlige kostnader.

NMF ba i fjor om at Egenandelstak 1 og 2 må bli slått sammen. Regjeringen skriver i budsjettet at det ikke er tid til å innføre dette i 2018.

– En sammenslåing vil gi en bedre skjerming av pasienter med behov for langvarig og sammensatt behandling. I tillegg vil det være vesentlig lettere å forholde seg til for pasientene. Vi ber komiteen bidra til at regjeringen starter arbeidet med sammenslåing av egenandelstakene i så snart som mulig.

Opptak av hele høringen legges ut på Stortingets video-tv-arkiv.