Takstkravene er overlevert

Dato: 15.05.2018

Dette er NMFs krav til årets forhandlinger om driftstilskudd og takster.

Norsk Manuellterapeutforening krever at takstene økes med 6,8 % 1. juli. Vi krever også at staten kompenserer den økte medlemsavgiften til Norsk Helsenett og kostnadene forbundet med innføring av EUs personvernforordning, GPDR.   

Prioriterte takster
Når det gjelder takstene, krever NMF at takst A8a og undersøkelsestakstene prioriteres. Det vil stimulere til kostnadseffektiv behandling og til inntak av nye pasienter fra ventelisten.

NMF går også inn for å oppheve Helsedirektoratets begrensning på fire ganger undersøkelse per pasient for samme diagnose.

Nye takster
Stadig nye pålegg medfører administrativt merarbeid i klinikkene. NMF krever derfor at det opprettes en ny behandlingstakst tilsvarende ¼ av aktuell behandlingstakst når hjelpepersonell er ansatt.  

I ny funksjons- og kvalitetsforskrift pålegges klinikkene pålegges å «motta alle henvendelser i sin åpningstid, og plikter å vurdere alle henvendelser». Pasienter som er under oppfølgning har ofte behov for korte kontakter for å gjennomføre undersøkelses- eller behandlingsopplegg. NMF krever derfor at det innføres takster for enkel pasientkontakt, slik som hos fastlegene.

Fondet
De årlige takstforhandlingene for avtaleterapeutene avgjør hvor mye som skal avsettes til Fond til etter- og videreutdanning. NMF mener det er behov for klarere retningslinjer for hvordan foretatte fondsavsetninger disponeres. Ett av temaene som bør drøftes, er på hvilken måte forskningsmidler er direkte kan knyttes til utvikling og drift av etter- og videreutdanningstilbud ved utdanningsinstitusjonene.

NMF mener at flere av prosjektene som er igangsatt for å utvikle avtaleterapeutenes elektroniske pasientjournalprogrammer er nyttig. Foreningen støtter derfor at EPJ-løftet videreføres.

På bildet: Peter Chr. Lehne (til venstre), Jan Birger Løken og Hans Olav Velle fra NMFs forhandlingsdelegasjon. 

Lenke til NMFs takstkrav…

NMF forhandler med staten/KS sammen med NFF og PFF.
Les kravene fra NFF og PFF...