Endrer KUHR-kontrollen

Dato: 02.03.2018

Direktoratet skjerpet kontrollen av undersøkelsestakstene. Myker nå opp igjen.

Helsedirektoratet har, etter henvendelse fra NMF, myket opp KUHRs kontroll av undersøkelsestakstene.

Ved nyttår ga Helsedirektoratet EPJ-leverandørene beskjed om at KUHR kun skulle godta inntil 2 x A1a/A1d i 2018 for samme diagnose innenfor kalenderåret. Manuellterapeuter har siden 2006 vært unntatt begrensninger når det gjelder bruk av undersøkelsestakstene i KUHRs regelmotor.

Denne endringen var en betydelig innskjerping når det gjaldt manuellterapeuters adgang til å undersøke pasienter og kreve takst for dette. I et brev til Helsedirektoratet pekte NMF på at det ikke foreligger noen ny situasjon som skulle tilsi en slik innstramning. Foreningen kunne heller ikke se at den nye kontroll-regelen hadde hjemmel i takstforskriften. Hvis en pasient får tilbakefall i løpet av året, vil det være helsefaglig feil ikke å foreta ny undersøkelse for å vurdere om tidligere diagnose er gal, om behandlingen bør legges om, eller om pasienten bør henvises videre til annen instans. Foreningen ba derfor Helsedirektoratet bruke KUHRs regelmotor slik den var før 1. januar 2018 når det gjelder manuellterapeuter. 

I sitt svar bekrefter Helsedirektoratet at det ikke er noen materielle endringer som gjorde det nødvendig å innskjerpe KUHR-kontrollen overfor manuellterapeuter. Den skjerpede kontrollen skyldes at henvisningskravet til fysioterapeut falt bort ved nyttår.

Direktoratet ser likevel at grensen som ble satt ved maks 2 A1a eller A1d for samme sykdom, kan slå feil ut. Med virkning fra 23. februar utvider derfor direktoratet grensen til maks 4 x takst A1a eller A1d for samme diagnose i løpet av året. Direktoratet ønsker også å gå i dialog med yrkesorganisasjonen om hvordan takstene A1a og A1d skal endres/presiseres.