NMF i utdanningskomiteen

Dato: 31.10.2017

Ba om muskelskjelettmaster der også manuellterapi er med.  

NMF var representert i Utdannings- og forskningskomiteens budsjetthøring i dag med Peter Chr. Lehne, Kjersti Gundersen og Hans Olav Velle. Lehne viste til at komiteflertallet i fjor pekte på behovet for å utdanne flere muskel- og skjelettbehandlere til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– Det var en godt begrunnet vurdering av behovet. Muskel- og skjelettlidelser er det området som rammer flest pasienter, og som i form av sykefravær og uførepensjoneringer, koster samfunnet mest. På dette området vil målrettet innsats kunne gi veldig positive resultater både ved reduksjon av pasientlidelser, og i form av reduserte offentlige kostnader.

Merknaden konkluderte med å be regjeringen arbeide for at det etableres femårig masterutdanning for manuellterapeuter og kiropraktorer ved et norsk universitet.

– Vi stiller oss undrende til at departementet, etter dette klare oppdraget fra Stortinget, bare etterspør kostnadene ved én av de to omtalte utdanningene, nemlig kiropraktorutdanningen. 

Et ekspertpanel som i 2011 gjennomførte en evaluering av faglige forhold knyttet til etablering av kiropraktorutdanning i Norge gikk så langt som til å:

«fraråde departementet å bidra til å støtte en ny mastergrad innenfor muskel- og skjelett med vekt på kiropraktikk som er adskilt fra tilgrensende kunnskapsfelter innenfor muskel og skjelett.»

– Manuellterapi er det kunnskapsfeltet som grenser tettest til kiropraktikk. 

Kiropraktorers og manuellterapeuters yrkesrolle på muskel- og skjelettfeltet ble regulert i samme sak høsten 2005. Begge yrkesgrupper fikk lignende fullmakter som legene innen muskel- og skjelettområdet, det innebærer at yrkesgruppene kan avlaste en hardt presset fastlegestand. Dette gjelder spesielt manuellterapeutene, som i hovedsak arbeider i den kommunale helsetjenesten. 

– Vi håper derfor komiteen kan bidra til at Regjeringen arbeider for en femårig masterutdanning på muskel og skjelettområdet, der også manuellterapi er med

Se NMF-lederens innlegg på Stortingets nett-TV