Undersøkelses- og samhandlingstakster får kraftig økning

Dato: 08.06.2017

Takstene øker med fra 9,2 til 66,7 prosent fra 1. juli. 

– Takstøkningene er i tråd med våre prioriteringer og stimulerer primærkontaktrollen, sier leder av NMFs forhandlingsdelegasjon Peter Chr. Lehne. 

Takstforhandlingene mellom staten og Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund ble avsluttet i går kveld. De viktigste endringene av honorartakstene blir:

  • A1d (undersøkelse hos manuellterapeut) øker med 32 kroner til 378 kroner, en økning på 9,2 prosent.
  • A1f (tillegg for undersøkelse utover 30 minutter) øker med 55 kroner til 176 kroner, en økning på 45,5, prosent
  • E 50 a og b (møtegodtgjørelse) øker med 53 kroner til 310 kroner, en økning på 20,6 prosent
  • E 51 a (telefonsamtale, skriftlig kommunikasjon) øker med 50 kroner, en økning på 66,7 prosent.
  • E 51 b (epikrise) og E 51 c (henvisning) øker med 65 kroner til 210 kroner, en økning på 44,8 prosent.

Nytt driftstilskudd 1.1.2017-30.6.2018 er 421 020 kroner. 

Fordelte 40 millioner
Årets takstoppgjør var et «mellomoppgjør». Fordi det var et stort overheng fra i fjor, ble økningen av rammen som skulle gå til fordeling på takstene, bare 0,1 prosent. Overheng er virkningen av fjorårets tillegg på første halvår i år. Rammeøkningen utgjorde i utgangspunktet totalt 2,5 millioner kroner. Fordi takst H1 bortfaller fra 1. juli, ble imidlertid ytterligere 37,5 millioner kroner frigjort til fordeling på takstene. Etter dette ble til sammen 40 millioner kroner fordelt på takstene.

– Prioriteringen av tillegg på undersøkelses- og samhandlingstakstene er i tråd med kravet fra NMF. Økningen i undersøkelsestakstene stimulerer manuellterapeuter til å ta inn nye pasienter og gjøre gode undersøkelser slik at riktig behandling kan iverksettes tidlig i sykdomsforløpene. Dette styrker primærkontaktrollen, er bra for pasientene og bidrar til å redusere samfunnets utgifter til sykepenger, sier Lehne.

Fortsatt EPJ-løft
Partene ble også enige om å videreføre EPJ-løftet, som er et partssammensatt arbeid for å heve kvaliteten av de elektroniske pasientjournalene til fysioterapeuter og manuellterapeuter. 1,5 millioner av rammen ble satt av til dette. Samtidig forpliktet staten seg til å bidra med tilsvarende beløp, slik at EPJ-løftet tilføres 3 millioner kroner.  

Endringer i merknader
Det ble også foretatt endringer i merknadene til enkelte takster. Merknaden til takst E50 a/b ble endret slik at den kan ikke benyttes når det gjennomføres undersøkelse og behandling av pasient i samarbeid med annet fagpersonell.

NMF registrerer at myndighetene mener at møtetaksten ikke kan brukes for å honorere behandling som to eller flere fagpersoner utfører sammen. Slikt samarbeid kan være svært nyttig og bra for pasienten. Vi vil arbeide for at regelverket endres slik at samarbeid om behandling kan honoreres særskilt, sier Lehne.

Det er også utarbeidet en ny merknad vedrørende reisetillegg ved hjemmebehandling. Se protokollen (vedlagt) for ordlyd.

NMFs forhandlingsdelegasjon. Fra venstre Chen Wei (økonom fra LO), Svein Erik Henne, Jan Birger Løken (advokat), Peter Chr. Lehne (leder av delegasjonen) og Espen Mathisen.

 

Vedlegg

 Protokoll
 Avtale med staten/KS
 NMFs krav av 12. mai 2017