Svar til PFFs leder

Dato: 14.12.2016

NMF svarer på påstander fra PFF-leder Kjetil Nord-Varhaug. 

I en artikkel i «Fysioterapi i privat praksis» 5/2016 fremmer  leder i PFF, Kjetil Nord-Varhaug, en rekke påstander med hensyn til hva Peter Chr. Lehne, leder i NMF, skal ha sagt under en høring i Stortinget (bildet). Uttalelsene fra Nord-Varhaug er så misvisende og uriktige at det er påkrevet å komme med en beriktigelse.

Lehne sa blant annet:

1. Regjeringens forslag om direkte adgang til fysioterapeut begrunnet med at dette vil bedre tilgjengeligheten krever en grundigere vurdering [enn den som er fremkommet]
2. Terapeuter som mottar pasienter direkte må ha de formelle og praktiske forutsetninger for å stille en riktig diagnose. Hvilke forutsetninger som da må være oppfylt vil myndighetene måtte avgjøre
3. Dagens henvisere (leger, kiropraktorer og manuellterapeuter) skal gjennom den diagnose de er rustet til å stille fylle minst tre oppgaver: Avdekke alvorlig sykdom, definere aktuell behandling og identifisere tilfeller som skal følges opp gjennom behandling. NMF, i likhet med den danske Sundhetsstyrelsen, frykter at ventelistene kan bli lengre dersom henvisningskravet fjernes.

 

Nord-Varhaug mener dette kan tolkes som om Lehne mener at

A)       «det er farlig å oppsøke en fysioterapeut direkte», og at
B)      «fysioterapeuter evner ikke å stille korrekt diagnose».

Nord-Varhaugs utlegninger er som det fremgår faktisk uriktige . Lehne og NMF har aldri uttalt at det skulle være farlig å oppsøke en fysioterapeut direkte – det er som alle vet normalsituasjonen i privat praksis uten driftsavtale. Lehne har heller aldri uttalt seg om hva en fysioterapeut «evner» eller ikke «evner». At Nord-Varhaug forsøker å piske opp en negativ stemning basert på en uriktig gjengivelse av hva som er sagt er sterkt beklagelig. NMF akter for sin del ikke å føre noen debatt på dette nivået.

NMF vil avvente departementets nærmere forslag med hensyn til hvordan en direkte adgang til fysioterapeuter er tenkt å skulle fungere, og hvilke forutsetninger som da må være til stede. I denne sammenheng har NMF pekt på betydningen av at pasientsikkerhet må være en sentral del av vurderingen og at den danske Sundhetsstyrelsens rapport er en naturlig del av dokumentasjonsgrunnlaget.

Da pasientrettighetsreformen i 2006 ga manuellterapeuter en vesentlig utvidet og endret rolle i helseforvaltningen, skjedde dette etter  at en tre år lang forsøksordning var evaluert av SINTEF. SINTEF konkluderte med positive effekter var oppnådd. Kanskje ville det være fornuftig også i forbindelse med nye oppgaverefomer å gjennomføre en prøveperiode med etterfølgende evaluering – før endringen innføres i full skala.