NFF nedprioriterer manuellterapitakstene

Dato: 18.06.2018

– Årets oppgjør ivaretar ikke en rettferdig utvikling av manuellterapeuters inntekter.

Til tross for en merkbar endring i takster og tilskudd ivaretar ikke årets oppgjør en rettferdig utvikling av manuellterapeuters inntekter.


En sterkt medvirkende årsak til resultatet for manuellterapeuter var at NFF krevde utjevning av inntekter mellom ulike grupper, noe som i praksis var et krav om relativ inntektsnedgang for manuellterapeuter. Det er oppsiktsvekkende å fremme en slik innretning av kravene, og NFF har dessverre lyktes med å få delvis gjennomslag for dette.

En slik utilslørt nedprioritering av manuellterapeutenes takster er det første gang vi ser, jamfør NFFs kravsdokument (side 5, avsnitt «Utjevning av inntektsforskjeller») og intervju med NFF-leder Fred Hatlebrekke, se her...

NMF mener alle organisasjonene burde ha hovedfokus på å gjøre «kaken» større, ikke på å ta fra én gruppe for å gi til en annen.  Det er svært uheldig for den faglige utviklingen av fysioterapifagene, og særlig for utviklingen av manuellterapi, at ikke NFF konsentrerer seg om å bedre forholdene for alle grupper.

NMF har krevd at alle grupper får en mer realistisk kompensasjon for kostnadsutviklingen, for eksempel helsenett, EUs personvernforordning mv., og i tillegg en inntektsutvikling i overensstemmelse med utviklingen for frontfagene, som er normen i arbeidslivet for øvrig. Når NFF i praksis motarbeider en slik inntektsutvikling for manuellterapeuter, blir det nærmest umulig å få et rettferdig oppgjør i havn. På sikt vil denne linjen fra NFF være negativ for alle grupper. Det vil føre til at man må redusere kostnader for å opprettholde lønnsnivået. Det kan i sin tur føre til redusert kvalitet, både når det gjelder klinikkene og når det gjelder etter- og videreutdanning.

NMF har fått full støtte fra LO, som har bistått under forhandlingene, og som ikke aksepterer at manuellterapeutenes lønnselement ligger betydelig under frontfaget.

Ved denne korsvei vil vi også berømme PFF som gjennom forhandlingene la stor vekt på en rimelig inntektsutvikling for alle grupper også for manuellterapeuter, ikke bare utvikling av takster som vil kunne være fordelaktige for PFFs egne medlemmer. NMF og PFF har sammen funnet det nødvendig å påpeke urimeligheter ved årets oppgjør i en felles protokolltilførsel (se nedenfor). Dette er en meget tydelig kritikk av årets takstforhandlinger, og den antas å ville bli lagt merke til ikke minst fordi den er fremsatt fra to uavhengige organisasjoner.

Protokolltilførsel fra PFF og NMF

Tilbudet fra staten/KS ved årets forhandlinger er urimelig overfor manuellterapeuter. Det er ikke fremlagt noe forsvarlig tallmateriale som kan begrunne en inntektsutvikling som er vesentlig lavere enn fysioterapigruppene og betydelig dårligere enn lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig.

Staten/KS har under forhandlingene vist til utvikling av ulike gruppers inntjening pr time, men uten samtidig å ta hensyn til dokumenterte forskjeller i driftsutgifter som fremkommer i IKU-undersøkelsen datert januar 2016.

Staten/KS har videre uten ytterligere dokumentasjon, antydet at det ligger innebygget en «utjevning» av inntekter i foreliggende taksttilbud, slik NFF har krevet. Staten/KS har heller ikke her dokumentert hvilke underlagstall de har bygget på. NFF har krevet «utjevning» bl.a. basert på utviklingen i brutto takstuttak. Slike tall er etter vårt syn uegnet til å danne grunnlag for takstutvikling, bl.a. fordi tallene ikke hensyntar økning av antall terapeuter og forskjeller i faktisk arbeidstid. Vi mener at utvikling i takster må ta utgangspunkt i etterprøvbare og dokumenterbare tall. Vi konstaterer med bekymring at dette ikke er tilfelle ved årets oppgjør.

Relaterte saker: