Nytt rundskriv

Dato: 14.12.2017

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten. Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som må ses i sammenheng og som alle trer i kraft 1.1.2018. 
I et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet følger en gjennomgang av endringene som trer i kraft fra 1. januar 2018.
Dette gjelder:
- Innføring av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale
- Bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi gjennom endring i lov om folketrygd § 5-8
- Endring i vilkår for fastlønnstilskudd i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten
- Krav i lov om at kommunene har knyttet til seg lege, sykepleier, helsesøster, jordmor og fysioterapeut
Les hele rundskrivet her…

I Meld. St. 26 (2014–2015) Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet varslet regjeringen en rekke tiltak rettet mot fysioterapitjenestene for å sikre brukerne bedre kvalitet i tjenesten. Som ledd i oppfølgingen av denne meldingen er det vedtatt flere lov- og forskrift-endringer som må ses i sammenheng og som alle trer i kraft 1.1.2018. 

I et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet følger en gjennomgang av endringene som trer i kraft fra 1. januar 2018.

Dette gjelder:

- Innføring av ny forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

- Bortfall av krav til henvisning for å få stønad til fysioterapi gjennom endring i lov om folketrygd § 5-8

- Endring i vilkår for fastlønnstilskudd i forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten

- Krav i lov om at kommunene har knyttet til seg lege, sykepleier, helsesøster, jordmor og fysioterapeut

Les hele rundskrivet her…