Honorar for henvisninger og helsenett

Dato: 17.06.2014

NMF nådde fram med viktige krav i takstforhandlingene. 

Årets takstforhandlinger er historiske ved at Norsk Manuellterapeutforening for første gang er staten/KS’ forhandlingsmotpart når driftstilskudd og takster skal fastsettes. I fjor var NMF – sammen med NFF og PFF – høringsinstans.

– Som forhandlingspart har vi større mulighet for å argumentere for våre krav, sier NMFs leder Peter Chr. Lehne.

Lehne sier at NMFs inntreden i forhandlingene har bidratt til viktige endringer i takstforskriften for manuellterapeuter. Det gjelder spesielt arbeid med henvisninger, rekvisisjoner og epikriser, samt etablering av helsenett.

De viktigste endringene etter årets forhandlinger er:

  • A8-takstene øker med mer enn 5 %.
  • A1- og A8-takstene kan utløses for arbeid med henvisninger, rekvisisjoner og epikriser når pasienten er til stede
  • Egne takster på 130,- kr for tilsvarende arbeid når pasienten ikke er til stede
  • Egen takst, H1, for tilknytning til Helsenett (2x10.000,- kr) for alle som er eller i perioden knytter seg til Helsenett
  • Den nøyaktige takstutviklingen for manuellterapeuter vil avhenge av uttaket av H1 taksten, men gitt et høyt uttak her vil totalrammen for oppgjøret innebære takstøkninger på om lag 6,0 %
  • Et oppgjør generelt på linje med allmennfysioterapeutene.
     

Forslag om en sterkere prioritering av gruppebehandling/trening ble ikke gjennomført. I stedet ble behandlingstakstene prioritert.

Portnerfunksjoner
Skriving av henvisninger til spesialisthelsetjenesten og rekvirering av radiologi er viktige oppgaver for vår portvokterfunksjon. Etter krav fra NMF blir det nå adgang til å kreve honorar for arbeid med å skrive henvisninger og rekvisisjoner.

– Dette er vi svært fornøyd med, sier NMFs leder, Peter Lehne. NMF-lederen er også tilfreds med at det innføres en takst for etablering av helsenett. Dette er noe vi har arbeidet for i flere år, og som nå blir gjennomført. Helsenett er sentralt når det gjelder rask og sikker kommunikasjon.

– De som allerede er tilkoblet, eller kobler seg til Norsk helsenett i perioden, kan nå to ganger utløse en takst på 10.000 kroner, jamfør ny takst H1.

NMF eneste talerør for manuellterapeuter
Etter at rammen var fastsatt, ble det forhandlet om fordeling av rammen på takstene.

NMF prioriterte manuellterapeutenes takster, og begrunnet dette med behovet for et bedre tilbud for muskel- og skjelettpasientene. Denne prioriteringen hadde betydning for oppgjørets utfall.

NMF, NFF og PFF er nå likeverdige parter i det som kalles «statsavtalen», tidligere benevnt som ASA 4303.

Tilleggstjenester
Et forslag om å stramme inn på bruk av tilleggstjenester ble ikke gjennomført. I stedet ble det i takstmerknadene lagt inn presiseringer vedrørende betaling for tilleggstjenester.  

– For utviklingen av faget var det viktig å stoppe denne innstramningen.

 

Lenker
Avtale med Staten/KS, klikk her…
Vedlegg til statsavtalen med oversikt over de nye takstene, klikk her…
Forhandlingsprotokoll, klikk her...


Les også
 
Slik fastsettes takstene (sak på manuell.no)