Takstoppgjør i havn

Dato: 09.06.2015

Inntektskomponenten tilsvarer oppgjøret i staten. Takstene blir uendret. 

Fordi fjorårets takstforhandlinger for avtaleterapeutene ga et relativt høyt påslag, var det såkalte overhenget ved årets oppgjør stort (2,58 prosent). Samtidig har lønns- og kostnadsutviklingen vært lav. Samlet førte dette til at staten ga et tilbud som ville redusere takstene og driftstilskuddet. De tre organisasjonene NFF, PFF og NMF stod samlet om å avvise dette. Etter 14 dager kom staten oss i møte med et betydelig forbedret tilbud som i praksis gir uendrete takster. Det ble enighet om en inntektskomponent på 2,7 prosent, det samme som i staten og industrien, og en kostnadskomponenten på 2,23 prosent.

Merknadsendring
Det ble gjort en viktig merknadsendring som innebærer at bare manuellterapeuter etter forskrift kan kreve A8-takst. Dette blir gjort gjeldende fra 1.1.2018.

Merknad A4, som gjelder hvem som kan kreve takst A8, lyder nå:

Det er et vilkår for rett til stønad at behandlingen utføres av manuellterapeut, jf. forskriften § 1. Taksten kan utløses fra den dato tilleggskompetansen er registrert i Helsepersonellregistret.

Fysioterapeut som ikke fyller vilkårene i første ledd, men som kunne benytte takst A8 per 1.7.2015, kan benytte taksten til og med 31.12.2017. Fra og med 1.1.2018 må vilkårene i første ledd være oppfylt for å kunne utløse taksten.

Dette betyr at taksten nå blir bundet til manuellterapeutens samlede kompetanse og portnerrollen.

Fondet
NMF har gjentatte ganger krevd at foreningen skal være representert i styret til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Staten uttrykte under forhandlingene stor forståelse for at de som er med på å finansiere fondet, også skal være representert i fondets styre.  Staten har satt i gang utredningsarbeid med slik representasjon for øye.  

Andre endringer
Merknad C1 om behandling i grupper ble også presisert. Nå er det tatt inn som et krav at terapeuten skal «følge opp hver person i gruppen». Det er også tatt inn et tillegg om at «ved gruppebehandling gjelder krav til dokumentasjon og epikrise».

Takstforskriftens §8 presiserer nå at stønadskrav «i tillegg til diagnose, takstnummer, dato og klokkeslett for de utførte behandlingene, (skal) inneholde alle opplysninger som er nødvendig for å avgjøre stønadskravet».  

Protokoll fra forhandlingene om takster og driftstilskudd, 8. juni 2015
Avtale med staten og KS

 

Bilde: NMFs forhandlingsdelegasjon var Ellen Bakken, samfunnsøkonom LO, styremedlem Svein Erik Henne, advokat Jan Birger Løken og leder Peter Chr. Lehne. Delegasjonens sekretær var Espen Mathisen.